Opłaty za studia

Kandydaci podejmujący kształcenie na zasadach obowiązujących obywateli polskich

  • na studiach stacjonarnych I i II stopnia - nie ponoszą za naukę żadnych kosztów
  • na studiach niestacjonarnych I i II - wnoszą opłaty za naukę w wysokości określonej zarządzeniem Rektora PL- (informacja wkrótce)

Kandydaci podejmujący kształcenie na zasadach odpłatności

  • na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia - szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.ua.pollub.pl