Opłaty

W celu uczestnictwa w rekrutacji na studia oprócz złożenia stosownych dokumentów należy również wnieść opłatę rekrutacyjną.

Wysokość opłaty rekrutacyjnej w roku akademickim 2018/2019

Określa Zarządzenie Nr R-25/2018 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 16 maja 2018 r.

• na kierunek Architektura  - 150 zł

• na pozostałe kierunki studiów - 85 zł

Przed wpisem na studia, po zakwalifikowaniu się na kierunek, należy dokonać również opłaty za indeks i legitymację studencką w wysokości 21 zł dla kierunków na Wydziale Podstaw Techniki i na Wydziale Zarządzania oraz 17 zł dla kierunków na pozostałych wydziałach, na konto indywidualne wygenerowane przez ERK

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Wysokość opłat za studia niestacjonarne w Politechnice Lubelskiej na rok 2018/2019

Wykaz opłat znajduje się w załączniku Zarządzenia Nr R-30/2018 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 29 maja 2018 r.

Opłaty wnoszone przez osoby ubiegajace sie o przyjęcie na studia:

1. Kandydat wnosi opłatę za postępowanie związane z przyjęciem na studia w wysokości ustalonej zarzadzeniem Rektora.

2. Kandydat wnosi opłatę na indywidualne konto wygenerowane podczas procesu ERK, w terminie umożliwiającym dokonanie przelewu na konto Uczelni, najpóźniej w ostatnim dniu rejestracji.

3. Do  postępowania rekrutacyjnego dopuszczeni  są  jedynie  kandydaci, których  opłata  rekrutacyjna  wpłynęła  na  konto  bankowe Politechniki Lubelskiej w wyznaczonym terminie.

4. Kandydat zobowiazany jest wnieść opłatę rekrutacyjną za każde studia, na które dokonał rejestracji w systemie ERK.

5. Opłata rekrutacyjna podlega zwrotowi w przypadku:

a) niemożności ubiegania sie na studia z powodu niezdania egzaminu maturalnego,
b) unieważnienia rejestracji z powodu zbyt późnego wniesienia opłaty,
c) nieuruchomienia kierunku studiów z powodu zbyt małej liczby osób przyjętych.

Zwrotu opłaty dokonuje się na umotywowany wniosek kandydata. W przypadku niezdania egzaminu maturalnego należy dołączyć odpowiedni dokument OKE.

6. Studia niestacjonarne I, II i III stopnia są odpłatne. Wysokość odpłatności za studia określa umowa zawarta miedzy Uczelnią a studentem w formie pisemnej. Wysokość opłat określa Rektor w drodze zarządzenia.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wysokość opłat za korzystanie z zakwaterowania w Domu Studenckim Politechniki Lubelskiej na rok 2018/2019

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wzór umowy o warunkach pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia.