Zarządzanie i organizacja zamówień publicznych

Studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i organizacja zamówień publicznych organizowane są przez Wydział Zarządzania Politechniki Lubelskiej i Ogólnopolskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców i Konsultantów Zamówień Publicznych. 

  • Studia trwają 2 semestry (12 zjazdów - 7 w I semestrze, 5 zjazdów w II semestrze).
  • Zjazdy trwają - od soboty godz. 9.00 do niedzieli godz. 18.30.


Rekrutacja - do 30 września
Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów wraz z opłatą czesnego.
Wymagane dokumenty:
• podanie,
• życiorys,
• odpis ukończenia uczelni wyższej (dyplom: licencjata, inżyniera, magistra, magistra inżyniera),
• 2 fotografie,
• dowód wpłaty czesnego.
Należy również podać numer konta lub adres na który dokonany zostanie zwrot wniesionej opłaty, jeśli studia nie zostaną uruchomione.

Zapisy przyjmowane są w dziekanacie Wydziału Zarządzania, pokój nr 32.

Komplet wymaganych dokumentów można również przesłać pocztą na adres:

Politechnika Lubelska
Dziekanat Wydziału Zarządzania
ul. Nadbystrzycka 38
20-618 Lublin


Czesne
Opłata za całość studiów wynosi 3900 zł (można opłacać w 2 semestralnych ratach po 1950 zł, płatne z góry). Opłata obejmuje koszt wydania świadectwa ukończenia studiów.

Informacje dodatkowe i zapisy w sekretariacie studiów -
tel.: (+81)538.46.44.Kierownik studiów:
dr inż. Zygmunt Żminda, tel. 509.925.121.


Przedmioty

• Podstawy zamówień publicznych
• Prawo zamówień publicznych
• Prawo zamówień publicznych - przepisy wykonawcze
• Tryb postępowania w zamówieniach publicznych
• Prawo zamówień publicznych - rola innych ustaw
• Elementy prawa cywilnego
• Umowy w sprawie zamówień publicznych
• Metody rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji
• Techniki negocjacji w zamówieniach publicznych
• Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
• Regulamin wewnętrzny zamówień publicznych
• Dokumentacja zamówień publicznych
•Ocena przedsiębiorstwa na podstawie dokumentów finansowych
• Środki ochrony prawnej
• Wycena przedsiębiorstwa
• Prawo gospodarcze
• Rola internetu w komunikacji z oferentami
• Finanse publiczne w warunkach małego przedsiębiorstwa

Wykaz osób prowadzących zajęcia

Politechnika Lubelska:

prof. dr hab. Ewa Bojar
prof. dr hab. Wiesław Janik
prof. dr hab. inż. Marek Opielak
dr Matylda Bojar
dr Magdalena Miszczuk
dr Anna Rakowska
mgr Blanka Wasilewska
dr inż. Zygmunt Żminda
inż. Krzysztof Brogowski

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców i Konsultantów Zamówień Publicznych (OSRiKZP) oraz Urząd Zamówień Publicznych:

mgr Anna Gnys
mgr Marek Koleśnikow
mgr Andrzej Górny
mgr Grzegorz Jasiński
mgr Zbigniew Kłoda
inż. Krzysztof Brogowski
mgr Jan Raubo
mgr Marek Okniński