Prorektor ds. studenckich

Prorektor ds. studenckich
Dr hab. inż. Paweł DROŹDZIEL, prof. PL

Dr hab. inż. Paweł Droździel, prof. PL (ur. 1968 r.) w roku 1992 ukończył studia magisterskie na Wydziale Mechanicznym Politechniki Lubelskiej na kierunku mechanika i budowa maszyn w specjalności samochody i ciągniki oraz rozpoczął pracę jako asystent w Katedrze Podstaw Konstrukcji Maszyn. Od roku 2011 pracuje jako profesor nadzwyczajny Politechniki Lubelskiej w Zakładzie Transportu Instytutu Transportu, Silników Spalinowych i Ekologii. Od 2008 do 2016 roku pełnił funkcję prodziekana ds. ogólnych i studenckich na Wydziale Mechanicznym. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w roku 1998 na Wydziale Mechanicznym Politechniki Lubelskiej. W roku 2008 obronił pracę habilitacyjną na Wydziale Eksploatacji i Ekonomiki Transportu i Komunikacji Uniwersytetu w Žilinie na Słowacji.
W pracy naukowej dr hab. inż. Paweł Droździel, prof. PL zajmuje się problematyką tribologii, trwałości, aspektami ekonomicznymi, zagrożeniami ekologicznymi, bezpieczeństwa oraz zagadnieniami społecznymi w budowie i eksploatacji drogowych środków transportu. Jego dorobek naukowy – dotyczący tej problematyki – obejmuje około 200 publikacji naukowych i popularno-naukowych. Jest także współautorem kilku podręczników i skryptów dydaktycznych dla studentów z zakresu zastosowania grafiki inżynierskiej. W ramach prowadzonych badań naukowych zrealizował kilkanaście projektów badawczych i opracowań dla przemysłu. Na Politechnice Lubelskiej koordynował trzy projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej. 
Od 2001 roku jest aktywnym członkiem zarządu krajowego Polskiego Naukowo-Technicznego Towarzystwa Eksploatacyjnego, początkowo jako sekretarz i skarbnik, a obecnie jako przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Jest także członkiem Zespołu Systemów Eksploatacji Sekcji Podstaw Eksploatacji Komitetu Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk oraz Stowarzyszenia Lubelski Klaster Zaawansowanych Technologii Lotniczych. 
Za prowadzoną działalność naukową, dydaktyczną oraz organizacyjną otrzymywał różnorodne wyróżnienia, w tym: Laureat konkursu „PRIMUS INTER PARES” (1991), Dyplom Honorowy za zasługi dla rozwoju Polskiego Naukowo-Technicznego Towarzystwa Eksploatacyjnego (2007) oraz wielokrotnie Nagrody Rektora Politechniki Lubelskiej.

Zakres kompetencji

Insygnia