Zakres kompetencji

Do zakresu działania prorektora ds. współpracy z otoczeniem społeczno-biznesowym należy w szczególności:

 1. współpraca z władzami samorządowymi i administracyjnymi regionu, stowarzyszeniami naukowo-technicznymi, zawodowymi organizacjami samorządowymi, organizacjami pracodawców;

 2. współpraca ze środowiskiem gospodarczo-biznesowym;

 3. koordynowanie oferty usług Uczelni dla podmiotów gospodarczych i promocja tych usług;

 4. koordynowanie oferty kształcenia ustawicznego;

 5. popularyzacja działalności i osiągnięć Uczelni w regionie oraz współpraca z prorektorem ds. nauki i prorektorem ds. studenckich w tym zakresie;

 6. współpraca z organizacjami związkowymi i społecznymi działającymi w Uczelni;

 7. współpraca z komisjami senackimi i uczelnianymi w zakresie zagadnień będących przedmiotem działalności prorektora ds. współpracy z otoczeniem społeczno-biznesowym;

 8. współpraca z Fundacją Rozwoju Politechniki Lubelskiej;

 9. współpraca z Towarzystwem Absolwentów i Przyjaciół Politechniki Lubelskiej;

 10. utrzymywanie więzi Uczelni z jej absolwentami, organizacja zjazdów absolwentów;

 11. prowadzenie spraw związanych z wnioskowaniem w zakresie odznaczeń państwowych, nagród ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego oraz nagród rektora;

 12. nadzór i kontrola działalności Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Lubelskiej;

 13. nadzór i kontrola działalności Lubelskiego Inkubatora Przedsiębiorczości Politechniki Lubelskiej;

 14. nadzór i kontrola nad działalnością Sekcji ds. BHP oraz Ochrony Ppoż. PL;

 15. zastępowanie rektora na określony czas i na jego polecenie.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm).

 • Statut Politechniki Lubelskiej.