Zakres kompetencji

Rektor kieruje działalnością Politechniki i reprezentuje ją na zewnątrz. Rektor jest przełożonym pracowników, studentów i doktorantów.

Rektor podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotyczących Politechniki, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych przez ustawę i statut do kompetencji innych organów Politechniki lub kanclerza. Do kompetencji Rektora w szczególności należy:

 1. realizacja racjonalnej polityki kadrowej;
 2. nawiązywanie, rozwiązywanie i stwierdzanie wygaśnięcia stosunku pracy;
 3. powoływanie i odwoływanie dyrektorów instytutów, kierowników katedr i zakładów na wniosek dziekana zaopiniowany przez pracowników odpowiednich jednostek organizacyjnych Uczelni i właściwą radę wydziału;
 4. zatrudnianie kanclerza po zasięgnięciu opinii Senatu;
 5. powoływanie i odwoływanie kwestora na wniosek kanclerza oraz zatrudnianie zastępcy kanclerza - na wniosek kanclerza - lub z własnej inicjatywy;
 6. nadzorowanie badań naukowych i rozwoju naukowego pracowników Politechniki;
 7. określanie zakresu obowiązków prorektorów;
 8. opracowywanie i realizacja strategii rozwoju Politechniki, uchwalonej przez Senat;
 9. zapewnienie przestrzegania prawa, porządku i bezpieczeństwa na terenie Uczelni oraz kierowania realizacją zadań obronnych;
 10. sprawowanie nadzoru nad wdrożeniem i doskonaleniem uczelnianego systemu zapewnienia jakości kształcenia;
 11. podejmowanie decyzji dotyczących mienia i gospodarki Uczelni, w tym w zakresie zbywania lub obciążania mienia, do wysokości równowartości w złotych 250 000 euro obliczonej na podstawie średniego kursu tej waluty ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski;
 12. tworzenie, przekształcanie i likwidowanie wydziałów, filii oraz wydziałów zamiejscowych - po zasięgnięciu opinii Senatu.