Finansowanie współpracy z zagranicą - MNiSzW

Informacja o możliwości uzyskania przez polskie jednostki naukowe finansowania ze środków finansowych na naukę, przeznaczonych na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą

I. Obowiązujące akty prawne:

 1. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą (Dz. U. Nr 20, poz. 103), zwane dalej „rozporządzeniem”.
 2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy publicznej na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą (Dz. U. Nr 18, poz. 92), zwane dalej „rozporządzeniem o pomocy publicznej”.

II. Środki finansowe na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą przeznaczone są na finansowanie:

 1. projektów międzynarodowych współfinansowanych;
 2. działań wspomagających uczestnictwo jednostek naukowych i innych podmiotów w programach, inicjatywach lub przedsięwzięciach badawczych:
  a) działalności punktów kontaktowych,
  b) działań mających na celu zwiększenie uczestnictwa w europejskich programach badawczych;
 3. składek na rzecz instytucji lub organizacji międzynarodowych, wynikających z zawartych umów międzynarodowych, z wyłączeniem składek od osób fizycznych;
 4. wkładu krajowego na rzecz wspólnego międzynarodowego programu lub przedsięwzięcia, w ramach którego finansowane są badania naukowe lub prace rozwojowe.

1. Projekty międzynarodowe współfinansowane

Uczestnictwo w badaniach naukowych, pracach rozwojowych lub działalności upowszechniającej naukę, prowadzonych we współpracy z partnerem zagranicznym, współfinansowanych z zagranicznych środków finansowych niepodlegających zwrotowi, realizowanych w ramach międzynarodowych programów, inicjatyw lub przedsięwzięć badawczych, takich jak np.: 7 Program Ramowy, EURATOM itp.


2. Działania wspomagające uczestnictwo jednostek naukowych i innych podmiotów w programach, inicjatywach lub przedsięwzięciach badawczych

 1. Działalność punktów kontaktowych.
 2. Działania mające na celu zwiększenie uczestnictwa w europejskich programach badawczych.

3. Opłacanie składek na rzecz instytucji lub organizacji międzynarodowych, wynikających z zawartych umów międzynarodowych, z wyłączeniem składek od osób fizycznych

 

4. Wniesienie wkładu krajowego na rzecz wspólnego międzynarodowego programu lub przedsięwzięcia, w ramach którego finansowane są badania naukowe lub prace rozwojowe

 

UWAGA: Szczegółowe zasady, tryb i kryteria przyznawania środków finansowych na naukę, na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą zawierają przywołane na wstępie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.