Politechnika Lubelska
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500024032-N-2018 z dnia 01-02-2018 r.
Lublin: Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj dostosowania pomieszczeń dla potrzeb archiwum zakładowego w zakresie instalacji klimatyzacji precyzyjnej wraz z zasilaniem elektrycznym, automatyką i instalacją wod-kan.
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 118680-2016
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak
Numer ogłoszenia: 89667-2016
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Politechnika Lubelska, Krajowy numer identyfikacyjny 000001726, ul. ul. Nadbystrzycka  38D, 20-618  Lublin, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. (81)5384103, e-mail bzp@pollub.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): www.pollub.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Uczelnia Publiczna
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj dostosowania pomieszczeń dla potrzeb archiwum zakładowego w zakresie instalacji klimatyzacji precyzyjnej wraz z zasilaniem elektrycznym, automatyką i instalacją wod-kan.
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
BZP/PN/34/2016
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Zamówienie obejmuje:  opracowanie koncepcji rozwiązania technicznego, przygotowanie na jej podstawie projektu technicznego i dokumentacji powykonawczej, (koncepcja rozwiązania technicznego musi zawierać specyfikację techniczną i lokalizację urządzeń zarówno w pomieszczeniach jak i poza nimi, opis zakresu robót, opis sposobu kontroli temperatury i wilgotności pomieszczeń),  opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich uzgodnień i opracowań wynikających wprost z przepisów prawnych wymienionych w pkt 1.4  sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,  sporządzenie przedmiaru robót w układzie kosztorysowym oraz kosztorysu inwestorskiego,  dostawa i montaż szafy klimatyzacyjnej dla pomieszczenia nr 18 oraz wykonanie wszystkich robót budowlano-instalacyjnych, których efektem będzie zapewnienie stałej temperatury i wilgotności wskazanych pomieszczeń archiwalnych przez 24 godziny na dobę i 365 (366) dni w roku,  uruchomienie urządzeń i przekazanie protokołów pomiarów kontrolnych temperatury i wilgotności w pomieszczeniach objętych zamówieniem w fazie rozruchu i eksploatacji w okresie 20 dni od dnia uruchomienia systemu

II.4) Główny kod CPV: 45300000-0
Dodatkowe kody CPV:
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
DATA ZAWARCIA 16.06.2016, TERMIN WYKONANIA 31.01.2017
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
01/02/2018
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
zamawiający w SIWZ i w ogłoszeniu przewidział udzielenie zamówień uzupełniających w wysokości 50% wartości robót podstawowych i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju robót
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
zamawiający zastosował Art 19 ust 3 punkt b przepisów przejściowych wprowadzonych ustawą z dnia 22 czerwca 2016 o zmianie ustaw Prawo Zamówień Publicznych oraz niektórych innych ustaw zakres zmian : § 1. 1. w § 1 po ust. 1 dodaje się ust. 1a, który otrzymuje brzmienie: „Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty uzupełniające zadania „Dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb Archiwum Zakładowego w zakresie instalacji klimatyzacji precyzyjnej wraz z zasileniem elektrycznym, automatyką, instalacją wod-kan oraz niezbędnymi robotami budowlanymi w budynku Coe ASPPECT przy ul. Nadbystrzyckiej 36A w Lublinie”, w zakresie zakupu, dostawy, montażu i uruchomienia szafy klimatyzacji precyzyjnej dla potrzeb pom. 41 Archiwum Zakładowego wraz z przeprowadzeniem szkolenia” 2. w § 1 po ust. 3 dodaje się ust. 3a który otrzymuje brzmienie: „Ostateczny termin wykonania Przedmiot Umowy w zakresie, o którym mowa w ust. 1a ustala się na 30.04.2018 r. Strony zgodnie ustalają, że przez termin wykonania Przedmiotu Umowy rozumieją faktyczne wykonanie Przedmiotu Umowy wraz z podpisaniem protokołu odbioru końcowego robót” 3. w § 6 po ust. 2 dodaje się ust. 2a, który otrzymuje brzmienie: „Bieg terminu okresu gwarancji, o którym mowa w ust. 2 w odniesieniu do robót wskazanych w § 1 ust. 1a rozpoczyna się od daty protokolarnego odbioru tych robót” 4. § 7 Umowy pkt. 4, otrzymuje brzmienie: „ostateczne wykonanie Przedmiotu Umowy – do dnia 31.01.2017r., z zastrzeżeniem § 1 ust. 3a” 5. w § 8 Umowy po ust. 1 dodaje się ust. 1.1, który otrzymuje brzmienie: „Za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie wskazanym w § 1 ust. 1a strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: 48500,00 zł netto plus należny podatek VAT 23 % tj. razem 59655,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt pięć 00/100 zł.). Do zasad płatności tego wynagrodzenia stosuje się odpowiednio postanowienia § 8 ust. 2 oraz 6-8” 6. w § 12 ust. 1 Umowy po lit. j dodaje się lit. k, która otrzymuje brzmienie: „za opóźnienie w wykonaniu robót wymienionych w § 1 ust. 1a w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1a za każdy dzień opóźnienia, w stosunku do terminów przyjętych w umowie.” § 2. 1. Zmiany Umowy wprowadzone niniejszym aneksem wchodzą w życie z dniem jego podpisania. 2. W pozostałym zakresie obowiązują postanowienia Umowy w brzmieniu dotychczasowym. 3. Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych