Politechnika Lubelska
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500042941-N-2018 z dnia 27-02-2018 r.
Politechnika Lubelska: BZP/PN/2/2018 - Dostawa wraz z montażem fabrycznie nowych mebli dla jednostek Politechniki Lubelskiej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 504728-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Politechnika Lubelska, Krajowy numer identyfikacyjny 000001726, ul. ul. Nadbystrzycka  38D, 20-618  Lublin, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. (81)5384103, e-mail bzp@pollub.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): www.pollub.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Państwowa szkoła wyższa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
BZP/PN/2/2018 - Dostawa wraz z montażem fabrycznie nowych mebli dla jednostek Politechniki Lubelskiej
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
BZP/PN/2/2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Dostawa wraz z montażem fabrycznie nowych mebli dla jednostek Politechniki Lubelskiej, zgodnie ze Szczegółowym Opisem Tematu Zamówienia, który stanowi załącznik nr 4 do SIWZ Zadanie 1: Dostawa wraz z montażem mebli nr 1 dla Instytutu Informatyki WEiI Politechniki Lubelskiej, Zadanie 2: Dostawa wraz z montażem mebli nr 2 dla Instytutu Informatyki WEiI Politechniki Lubelskiej, Zadanie 3: Dostawa wraz z montażem mebli dla Instytutu Elektroniki i Technik Informacyjnych WEiI Politechniki Lubelskiej, Zadanie 4: Dostawa wraz z montażem mebli dla Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej. Zamówienie poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Praw zamówień publicznych
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 39150000-8

Dodatkowe kody CPV: 39110000-6
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Dostawa wraz z montażem mebli nr 1 dla Instytutu Informatyki WEiI Politechniki Lubelskiej
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15/02/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 3761.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  15
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  15
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Meriwa Sp. J. Paweł Filipiuk, Paweł Ostaszewski
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Al. Warszawska 150
Kod pocztowy: 20-824
Miejscowość: Lublin
Kraj/woj.: lubelskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 3997.50
Oferta z najniższą ceną/kosztem 3370.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 9517.74
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Dostawa wraz z montażem mebli nr 2 dla Instytutu Informatyki WEiI Politechniki Lubelskiej
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15/02/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 5969.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  14
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  14
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Jakub Wroński, zam. Lublin, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Multi Biuro Jakub Wroński”
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: u. Jutrzenki 24
Kod pocztowy: 20-538
Miejscowość: Lublin
Kraj/woj.: lubelskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 7785.90
Oferta z najniższą ceną/kosztem 5500.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 16178.19
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: Dostawa wraz z montażem mebli dla Instytutu Elektroniki i Technik Informacyjnych WEiI Politechniki Lubelskiej
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/02/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 12195.12
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  16
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  16
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Andrzej Bakan, zam. Lublin, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „P.W. Inter Office Andrzej Bakan”,
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: u. Inżynierska 5
Kod pocztowy: 20-484
Miejscowość: Lublin
Kraj/woj.: lubelskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 11808.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 11808.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 43453.44
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 4   
NAZWA: Dostawa wraz z montażem mebli dla Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/02/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 8839.62
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  13
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  13
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Arkadiusz Piechowski, zam. Dobre Miasto, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „SEPAR – MEBLE Arkadiusz Piechowski”
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Partyzantów 32
Kod pocztowy: 10-521
Miejscowość: Olsztyn
Kraj/woj.: warmińsko - mazurskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 11242.20
Oferta z najniższą ceną/kosztem 4343.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 32821.32
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych