Politechnika Lubelska
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500063393-N-2018 z dnia 23-03-2018 r.
Lublin: przedłużenie na okres 3 lat licencji na oprogramowanie Statistica- rozszerzony Pakiet Akademicki i zestaw Plus w ramach licencji Site licence dla wszystkich studentów i pracowników Politechniki Lubelskiej. OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie

Informacje dodatkowe: 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Politechnika Lubelska, Krajowy numer identyfikacyjny 000001726, ul. ul. Nadbystrzycka  38D, 20-618  Lublin, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. (81)5384103, e-mail bzp@pollub.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): www.pollub.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Uczelmia Publiczna

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  przedłużenie na okres 3 lat licencji na oprogramowanie Statistica- rozszerzony Pakiet Akademicki i zestaw Plus w ramach licencji Site licence dla wszystkich studentów i pracowników Politechniki Lubelskiej.
Numer referencyjny  WR/2/2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego

II.2) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: przedłużenie na okres 3 lat licencji na oprogramowanie Statistica- rozszerzony Pakiet Akademicki i zestaw Plus w ramach licencji Site licence dla wszystkich studentów i pracowników Politechniki Lubelskiej.
II.5) Główny Kod CPV: 48000000-8

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 153000
Waluta:
PLN
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych wynikających z odrębnych przepisów, jeżeli nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia. Dostawa może być świadczona tylko prze jednego wykonawcę z przyczyn związanych z ochrona praw wyłącznych wynikających z odrębnych przepisów uzasadnienie faktycze :Oprogramowanie staistica jest wykorzystywane w procesie dydaktycznym i badaniach naukowych w Politechnice Lubelskiej od wielu lat. W dziedzinie obliczeń statystycznch jest najwszechstronniejszym i najbardziej zaawansowanym produktem na rynku, wyznaczającym standard. Wiele zajęć dydaktycznych, na różnych kierunkach studiów opiera się na tym środowisku Wiele prac naukowych zostało opracowanych właśnie w oparciu o to oprogramowanie. Na dzień dzisiejszy nie istnieje na rynku światowym alternatywne oprogramowanie, które miałoby funkcjonalność w pełni odpowiadającą środowisku statitica. Jego zakup w firmie Statsoft Polska sp. z o.o. jest podyktowany tym, iż firma ta posiada prawo wyłączności jego sprzedaży na terenie Polski

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
StatSoft Polska Sp. z o.o,  ,  ul. Kraszewskiego 36 ,  30-110,  Kraków,  kraj/woj. małopolskie

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych