Politechnika Lubelska
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500075972-N-2018 z dnia 09-04-2018 r.
Politechnika Lubelska: przedłużenie na okres 3 lat licencji na oprogramowanie Statistica- rozszezony Pakiet Akademicki z zestaw Plus w ramach licencji Site licence dla wszystkich studentów i pracowników Politechniki Lubelskiej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500063393-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Politechnika Lubelska, Krajowy numer identyfikacyjny 000001726, ul. ul. Nadbystrzycka  38D, 20-618  Lublin, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. (81)5384103, e-mail bzp@pollub.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): www.pollub.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Uczelnia Publiczna
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
przedłużenie na okres 3 lat licencji na oprogramowanie Statistica- rozszezony Pakiet Akademicki z zestaw Plus w ramach licencji Site licence dla wszystkich studentów i pracowników Politechniki Lubelskiej
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
wr/2/2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
przedłużenie na okres 3 lat licencji na oprogramowanie Statistica- rozszezony Pakiet Akademicki z zestaw Plus w ramach licencji Site licence dla wszystkich studentów i pracowników Politechniki Lubelskiej
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 48000000-8

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/03/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 153000
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Statsoft Polska Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Kraszewskiego 36
Kod pocztowy: 31-110
Miejscowość: Kraków
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 188190
Oferta z najniższą ceną/kosztem 188190
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 188190
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ REKI  na podstawie art. 67 UST 1 PKT 1 LIT B  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Oprogramowanie staistica jest wykorzystywane w procesie dydaktycznym i badaniach naukowych w Politechnice Lubelskiej od wielu lat. W dziedzinie obliczeń statystycznch jest najwszechstronniejszym i najbardziej zaawansowanym produktem na rynku, wyznaczającym standard. Wiele zajęć dydaktycznych, na różnych kierunkach studiów opiera się na tym środowisku Wiele prac naukowych zostało opracowanych właśnie w oparciu o to oprogramowanie. Na dzień dzisiejszy nie istnieje na rynku światowym alternatywne oprogramowanie, które miałoby funkcjonalność w pełni odpowiadającą środowisku statitica. Jego zakup w firmie Statsoft Polska sp. z o.o. jest podyktowany tym, iż firma ta posiada prawo wyłączności jego sprzedaży na terenie Polski
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych