Ogłoszenie nr 574157-N-2018 z dnia 2018-06-15 r.

Politechnika Lubelska: Budowa budynku Centrum Technologii Informatycznych i Lingwistyki Technicznej Politechniki Lubelskiej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Politechnika Lubelska, krajowy numer identyfikacyjny 000001726, ul. ul. Nadbystrzycka  38D , 20-618  Lublin, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. (81)5384103, e-mail bzp@pollub.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): www.pollub.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Uczelnia wyższa, publiczna
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://www.pollub.pl/pl/uczelnia/zamowienia-publiczne

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.pollub.pl/pl/uczelnia/zamowienia-publiczne/przetargi-specyfikacje-istotnych-warunkow-zamowienia

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
Adres:
Biuro Zamówień Publicznych Politechniki Lubelskiej, ul. Nadbystrzycka 40a/5, 20-618 Lublin

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa budynku Centrum Technologii Informatycznych i Lingwistyki Technicznej Politechniki Lubelskiej
Numer referencyjny: BZP/PN/31/2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest Budowa budynku Centrum Technologii Informatycznych i Lingwistyki Technicznej Politechniki Lubelskiej. Wartość Zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Budowa budynku Centrum Technologii Informatycznych i Lingwistyki Technicznej Politechniki Lubelskiej w dwóch etapach / zadaniach: Zadanie 1. Roboty związane z rozbiórkami Zadanie 2. Roboty związane z budową budynku i zagospodarowaniem terenu. Okres gwarancji: min. 3 lata. Opis przedmiotu zamówienia zgodny z dokumentacją techniczną, przedmiarami i STWiORB, będącymi załącznikiem nr 11 do Specyfikacji

II.5) Główny kod CPV: 45200000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45110000-1
45112000-5
45233000-9
45112700-2
45112710-5


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp do kwoty 120 347,68 zł brutto, polegających na pracach zgodnych z przedmiotem niniejszego postępowania polegających na powtórzeniu robót opisanych w projekcie wykonawczym branży drogowej.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-04-01

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: Zadanie 1 - max. do 21.09.2018 r. Zadanie 2 – max. do 01.04.2020 r. (Uwaga: W tym terminie Wykonawca zobowiązany jest wykonać w całości zakres robót objęty Umową, uzyskać odbiór robót oraz uzyskać ostateczne pozwolenie na użytkowanie obiektu.) 2. Etap / zadanie 2 można rozpocząć najwcześniej 10.10.2018 r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. Wykonawca wykaże spełnianie warunku dotyczącego sytuacji ekonomiczna lub finansowej jeżeli przedstawi informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy na min. 8 000 000 zł, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. Wykonawca wykaże spełnianie warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej jeżeli: 1. W ciągu ostatnich 5 lat wykonał: a) co najmniej jedną kompleksową budowę budynku o powierzchni użytkowej całkowitej min. 2 200 m2 (w zakresie oprócz robót budowlanych powinny być: roboty budowlane branży sanitarnej obejmujące: instalację wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz instalację teletechniczną) co najmniej na kwotę brutto min. 10 mln zł. i b) co najmniej jedną budowę lub remont nawierzchni ciągów pieszych i/lub jezdnych z kostki betonowej o powierzchni całkowitej min. 1500 m2 (w jednej robocie) i c) co najmniej jedną budowę lub remont nawierzchni ciągów jezdnych z betonu asfaltowego o powierzchni całkowitej min. 600 m2 (w jednej robocie) 2. Posiada kwalifikacje zawodowe uprawniające do prowadzenia działalności polegającej na instalacji, konserwacji lub serwisowaniu urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych lub pomp ciepła, jak również systemów ochrony p.poż zawierających fluorowane gazy cieplarniane, potwierdzone certyfikatem wskazany w rozporządzeniu (WE) nr 303/2008 albo w rozporządzeniu (WE) nr 304/2008, zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U z 2015 r. poz. 881), lub równoważnym, lub przy realizacji zamówienia będzie dysponował co najmniej 1 osobą posiadającą takie uprawnienia 3. będzie dysponował następującymi osobami skierowanych do realizacji zamówienia: a. Kierownik budowy – uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz doświadczenie minimum 5 lat jako kierownik robót budowlanych (w tym wykazanie przynajmniej jednej inwestycji obejmującej budynek o powierzchni użytkowej powyżej. 2000 m2) ; b. Kierownik robót elektrycznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz doświadczenie minimum 5 lat jako kierownik robót elektrycznych (w tym wykazanie przynajmniej jednej inwestycji obejmującej budynek o powierzchni użytkowej powyżej. 2000 m2) c. Kierownik robót telekomunikacyjnych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami telekomunikacyjnymi bez ograniczeń w specjalności telekomunikacyjnej w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w odniesieniu do obiektów budowlanych takich jak: linie, instalacje i urządzenia liniowe oraz urządzenia stacyjne oraz doświadczenie minimum 3 lata jako kierownik robót telekomunikacyjnych d. Kierownik robót sanitarnych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych oraz doświadczenie minimum 3 lata jako kierownik robót sanitarnych (w tym wykazanie przynajmniej jednej inwestycji obejmującej budynek o powierzchni użytkowej powyżej. 2000 m2 z wbudowanymi instalacjami wentylacji mechanicznej i klimatyzacji) Zamawiający nie dopuszcza łączenia w/w stanowisk
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 2. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 3. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 4. Dokumenty podmiotów zagranicznych: 4.1. Dokument potwierdzający, że nie otwarto likwidacji wykonawcy Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4.2. Dokument potwierdzający niezaleganie przez wykonawcę z opłacaniem podatków Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Wykonawca wykaże spełnianie warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej jeżeli wykażę, że w ciągu ostatnich 5 lat wykonał: a) co najmniej jedną kompleksową budowę budynku o powierzchni użytkowej całkowitej min. 2 200 m2 (w zakresie oprócz robót budowlanych powinny być: roboty budowlane branży sanitarnej obejmujące: instalację wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz instalację teletechniczną) co najmniej na kwotę brutto min. 10 mln zł. i b) co najmniej jedną budowę lub remont nawierzchni ciągów pieszych i/lub jezdnych z kostki betonowej o powierzchni całkowitej min. 1500 m2 (w jednej robocie) i c) co najmniej jedną budowę lub remont nawierzchni ciągów jezdnych z betonu asfaltowego o powierzchni całkowitej min. 600 m2 (w jednej robocie) Wzór dokumentu stanowi załącznik do SIWZ 2. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca wykaże spełnianie warunku dotyczącego sytuacji ekonomiczna lub finansowej jeżeli przedstawi informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy na min. 8 000 000 zł, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. 3. Oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy. Wykonawca wykaże spełnianie tego warunku jeżeli złoży oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy, a potwierdzające następujące wymagania Zamawiającego: - Posiada kwalifikacje zawodowe uprawniające do prowadzenia działalności polegającej na instalacji, konserwacji lub serwisowaniu urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych lub pomp ciepła, jak również systemów ochrony p.poż zawierających fluorowane gazy cieplarniane, potwierdzone certyfikatem wskazany w rozporządzeniu (WE) nr 303/2008 albo w rozporządzeniu (WE) nr 304/2008, zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U z 2015 r. poz. 881), lub równoważnym, lub przy realizacji zamówienia będzie dysponował co najmniej 1 osobą posiadającą takie uprawnienia Wzór dokumentu stanowi załącznik do SIWZ. 4. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykonawca wykaże spełnianie tego warunku jeżeli wskaże że będzie dysponował następującymi osobami skierowanymi do realizacji zamówienia: a. Kierownik budowy – uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz doświadczenie minimum 5 lat jako kierownik robót budowlanych (w tym wykazanie przynajmniej jednej inwestycji obejmującej budynek o powierzchni użytkowej powyżej. 2000 m2) ; b. Kierownik robót elektrycznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz doświadczenie minimum 5 lat jako kierownik robót elektrycznych (w tym wykazanie przynajmniej jednej inwestycji obejmującej budynek o powierzchni użytkowej powyżej. 2000 m2) c. Kierownik robót telekomunikacyjnych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami telekomunikacyjnymi bez ograniczeń w specjalności telekomunikacyjnej w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w odniesieniu do obiektów budowlanych takich jak: linie, instalacje i urządzenia liniowe oraz urządzenia stacyjne oraz doświadczenie minimum 3 lata jako kierownik robót telekomunikacyjnych d. Kierownik robót sanitarnych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych oraz doświadczenie minimum 3 lata jako kierownik robót sanitarnych (w tym wykazanie przynajmniej jednej inwestycji obejmującej budynek o powierzchni użytkowej powyżej. 2000 m2 z wbudowanymi instalacjami wentylacji mechanicznej i klimatyzacji) Zamawiający nie dopuszcza łączenia w/w stanowisk. Wzór dokumentu stanowi załącznik do SIWZ
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Opis oferowanych urządzeń – parametry instalacji fotowoltaicznej oraz systemu wentylacji Opis techniczny oferowanych urządzeń, zawierającej w szczególności następujące dane: - w odniesieniu do instalacji fotowoltaicznej- - gwarancja mocy min. ile lat, gwarancja na panel min. ile lat, sprawność paneli (modułu) min. ile %, gwarancja wydajności po 25 latach min ile % mocy znamionowej (potwierdzone certyfikatem lub kartą katalogową lub DTR urządzenia) - w odniesieniu do systemu wentylacji – informację o parametrach technicznych , m.in. wymienniki na centralach wentylacyjnych posiadające jaką % sprawność (potwierdzone certyfikatem lub kartą katalogową lub DTR urządzenia)
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, wraz z ofertą należy przedłożyć: Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów. 2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. 3. Inne wymagane dokumenty: 3.1. Wypełniony formularz „Wzór oferty”, podpisany przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik do niniejszej SIWZ ( w formularzu oferty należy w szczególności podać cenę brutto za całość oraz za poszczególne pozycje tabeli wyceny robót, termin wykonania oraz deklarowany okres gwarancji, a także nazwę i model instalacji fotowoltaicznej i systemu wentylacji wraz z potwierdzeniem ich parametrów). 3.2. PEŁNOMOCNICTWO Do oferty należy dołączyć PEŁNOMOCNICTWO (pełnomocnictwa) w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii, jeżeli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika, w szczególności dotyczy to również przypadków składania ofert przez podmioty występujące wspólnie, tj.: - Wykonawców działających w formie spółki cywilnej, jeżeli z dokumentów dołączonych do oferty np. umowy spółki (czy jej kopii poświadczonej odpowiednio za zgodność z oryginałem) nie wynika odpowiedni sposób reprezentacji dla podpisania oferty, bądź wynika inny sposób reprezentacji; - wykonawców działających wspólnie czyli uczestników konsorcjum. Forma dokumentu: oryginał lub notarialnie poświadczona kopia za zgodność z oryginałem 3.3. Dokument potwierdzający wniesienie wadium - dokument potwierdzający wniesienie wadium w przypadku gotówki kopia potwierdzona z za zgodność z oryginałem, w pozostałych przypadkach oryginał
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 300 000.00 PLN (słownie: trzysta tysięcy 00/100 PLN). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 23 1240 2382 1111 0000 3902 0877 b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z dnia 2007r. nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 4. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą. 5. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego (sugerujemy dokonać operację bankową ze stosownym wyprzedzeniem).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji15,00
Termin wykonania13,00
Parametry techniczne - instalacja fotowoltaiczna4,00
Parametry techniczne - system wentylacji8,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający dopuszcza możliwość zmian umowy w następującym zakresie i na określonych poniżej warunkach, zgodnie z §10 wzoru Umowy. 1. Zmiana postanowień niniejszej Umowy może nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 144 Ustawy. 2. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 Ustawy, Zamawiający przewiduje następujące zmiany postanowień Umowy: a) w zakresie wysokości wynagrodzenia w przypadku wykonania robót zamiennych, w wyniku których wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmniejszeniu, w stosunku do kwoty określonej w § 9 ust. 1 Umowy; b) w zakresie przedłużenia terminu wykonania Przedmiotu Umowy o czas występowania niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, gdy zmiana Umowy będzie spowodowana warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi wykonywanie robót zgodnie z technologią wykonywania robót danego rodzaju, w tym: 1) gdy w miesiącu grudniu lub marcu średnia dzienna temperatura przez 7 kolejnych dni będzie wynosiła mniej niż -10°C, 2) gdy przez 10 kolejnych dni suma opadów atmosferycznych przekroczy w milimetrach słupa wody: 90 mm, 3) gdy przez 15 kolejnych dni wystąpią wiatry o prędkości przekraczającej 15 m/s. c) w zakresie terminu wykonania Przedmiotu Umowy, gdy będzie ona spowodowana siłą wyższą, przez którą należy rozumieć zdarzenie pozostające poza kontrolą Strony Umowy, zdarzenie zewnętrzne, któremu nie można zapobiec oraz które wyróżnia się nadzwyczajnym charakterem np. gwałtowne zjawiska przyrodnicze o charakterze katastrof oraz nadzwyczajne zaburzenia życia społecznego, d) w zakresie terminu wykonania Przedmiotu Umowy, gdy będzie ona spowodowana złożeniem przez Wykonawcę propozycji, które przyśpieszą ukończenie robót, zmniejszają koszty eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, poprawią sprawność lub jakość robót oraz w inny sposób dostarczą Zamawiającemu pożytku, e) w zakresie terminu wykonania przedmiotu Umowy, gdy będzie ona spowodowana następstwem działania organów administracji publicznej lub sądu, z wyłączeniem okoliczności powodujących te działania, a wynikających z zawinionego działania lub zaniechania Wykonawcy, f) w zakresie zmiany technologii, techniki lub sposobu wykonywania robót budowlanych, gdy będzie ona spowodowana:  niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w ofercie, dokumentacji projektowej lub technicznej spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów i urządzeń pod warunkiem zastąpienia materiałami lub urządzeniami posiadającymi właściwości nie gorsze od tych zastępowanych;  pojawieniem się na rynku nowych materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zmniejszenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy pod warunkiem zastąpienia materiałami lub urządzeniami posiadającymi właściwości nie gorsze od tych zastępowanych;  koniecznością zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/ technologicznych niż wskazane w ofercie, dokumentacji projektowej lub technicznej, w sytuacji, gdy zastosowanie pierwotnie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;  koniecznością zastosowania innych rozwiązać technicznych / technologicznych i materiałów ze względu na zmiany obowiązującego prawa; i) w zakresie zmian osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy pod warunkiem, że inne osoby przedstawione przez Wykonawcę będą legitymować się co najmniej równoważnym doświadczeniem i uprawnieniami niezbędnymi do wykonania przedmiotu umowy w stosunku do osób przedstawionych przez Wykonawcę w ofercie przetargowej; j) w zakresie zmian w szczegółowego harmonogramu rzeczowo - finansowego wykonania przedmiotu umowy oraz sposobu wykonania przedmiotu umowy, gdy będzie ona spowodowana zmianą technologii, techniki robót budowlanych będących przedmiotem niniejszej umowy lub innymi okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, np. zmiany w dokumentacji projektowej, zaistnienie warunków faktycznych na terenie robót wpływających na zakres lub sposób wykonywania przedmiotu umowy; k) w zakresie zmian dokonywania odbiorów robót budowlanych pod warunkiem, że nie wpłynie to negatywnie na zasady bezpieczeństwa i nie spowoduje zwiększenia kosztów odbioru, które będą obciążały Zamawiającego; 3. Stosownie do treści art. 142 ust. 5 Ustawy Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 1 Umowy: a) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, b) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 – 5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c) w przypadku zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiany wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, - jeśli zmiany określone w pkt. a-c będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę. 4. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 3 lit. a) niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy. 5. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 3 lit. b) niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wymagalnych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Zamawiający oświadcza, iż nie będzie akceptował, kosztów wynikających z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, w szczególności koszty podwyższenia wynagrodzenia w kwocie przewyższającej wysokość płacy minimalnej. 6. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 3 lit. c) niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wymagalnych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 3 lit. c) niniejszego paragrafu na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 3 lit. c) niniejszego paragrafu. 7. Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 3 obejmować będzie wyłącznie płatności za prace, których w dniu zmiany odpowiednio stawki podatku VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano. 8. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu na zmianę wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1 Umowy należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez Zamawiającego. 9. Katalog zmian Umowy, o których mowa w ust. 1-3 nie powoduje powstania jakiegokolwiek roszczenia Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego i nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia zgody na te zmiany, w sytuacji gdy inicjatywa wprowadzenia zmian pochodzi od Wykonawcy. 10. Nie stanowią zmiany Umowy: a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego), b) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami, c) zmiany danych w zakresie wyeliminowania oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych. 11. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie Strony pod rygorem nieważności. 12. Działania sił przyrody, o których mowa w ust. 2 lit. b) winny być potwierdzone właściwymi danymi dla miasta Lublina opracowanymi przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-07-04, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH