Politechnika Lubelska
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500152995-N-2018 z dnia 03-07-2018 r.
Lublin: Dostawa w formie leasingu operacyjnego drukarki 3D dla Politechniki Lubelskiej z opcją wykupu oraz ubezpieczenia na czas trwania leasingu OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu:
Projekt POIR.04.01.04-00-0130/16 pt. „Opracowanie i wdrożenie do produkcji innowacyjnego napowietrznego rozłącznika próżniowego w obudowie zamkniętej dedykowanego do inteligentnych sieci średniego napięcia”

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie

Informacje dodatkowe: 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Politechnika Lubelska, Krajowy numer identyfikacyjny 000001726, ul. ul. Nadbystrzycka  38D, 20-618  Lublin, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. (81)5384103, e-mail bzp@pollub.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): www.pollub.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Ucvzelnia Publiczna

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Dostawa w formie leasingu operacyjnego drukarki 3D dla Politechniki Lubelskiej z opcją wykupu oraz ubezpieczenia na czas trwania leasingu
Numer referencyjny  WR/7/2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego

II.2) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: dostawa w formie leasingu operacyjnego drukarki 3D dla Politechniki Lubelskiej z opcją wykupu oraz ubezpieczenia na czas trwania leasingu -ilość rat leasingowych 20 -opłata wstępna 30% -ubezpieczenie przedmiotu leasingu wliczone w ratę leasingową -wykup najniższy możliwy zgodnie ze stopa amortyzacji Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie do harmonogramu finansowania innych opłat niż opłata wstępna, oplata końcowa za wykup i rata leasingowa. W celu przygotowania oferty należy przyjąć WIBOR 1 M z dnia 03.07.2018r
II.5) Główny Kod CPV: 30232100-5
Dodatkowe kody CPV:
66114000-2

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 74180.00
Waluta:
PLN
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  67 US1 1 PUNKT 4 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
W postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, i nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia lub wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione. W postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego nr BZP/PN/12/2018 - w zadaniu na dostawę drukarki 3D nie wpłynęła żadna ważna oferta.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
URBICUM Sp. z o.o.,  ,  Cieszyńska 9/339,  30-015,  Kraków,  kraj/woj. małopolskie

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych