I edycja konkursu

W roku akademickim 2009/2010 Zarząd Towarzystwa Absolwentów i Przyjaciół Politechniki Lubelskiej zorganizował I edycję konkursu o tytuł Wybitny Absolwent Politechniki Lubelskiej. Uczestnikami konkursu mogli być absolwenci studiów dziennych, wieczorowych i zaocznych Politechniki Lubelskiej, Wyższej Szkoły Inżynierskiej i Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej w Lublinie.

Prawo zgłaszania kandydatów do tytułu przysługiwało pracownikom i absolwentom uczelni oraz stowarzyszeniom naukowo-technicznym i społeczno-gospodarczym. Wszystkie karty zgłoszeniowe przesłane organizatorowi w regulaminowym terminie, tj. do dnia 31 maja 2010 roku, zostały wypełnione poprawnie. Laureat został wyłoniony w dwustopniowym postępowaniu kwalifikacyjnym.

Zarząd TAiPPL, działając w oparciu o § 10 ust. 1 Regulaminu przyznawania tytułu Wybitny Absolwent Politechniki Lubelskiej w dniu 28 czerwca 2010 r. udzielił nominacji do tytułu dwóm kandydatom.
Kapituła I edycji konkursu w składzie:

Inż. Stanisław Czuba – Prezes TAiPPL – przewodniczący Kapituły
Prof. dr hab. inż. Marek Opielak – Rektor PL – członek Kapituły
Prof. dr hab. Ewa Bojar – członek honorowy TAiPPL – członek Kapituły
Prof. dr hab. inż. Józef Kuczmaszewski – członek honorowy TAiPPL – członek Kapituły
Mgr inż. Krzysztof Galej – sekretarz Kapituły

dokonała oceny nominowanych kandydatów na posiedzeniu w dniu 23 września 2010 r.
Członkowie Kapituły podkreślali, że kandydatury, które otrzymały nominacje są równorzędne i równoważne, i w takim samym stopniu zasługują na przyznanie tytułu. Zwrócono także uwagę na niezwykle istotne znaczenie diagnozowania losów absolwentów uczelni, zarówno w kraju, jak i za granicą.
Po wnikliwej analizie oraz chwilami burzliwej dyskusji w wyniku tajnego głosowania stosunkiem głosów 3 do 2 pierwszy tytuł Wybitny Absolwent Politechniki Lubelskiej przyznano kol. inż. Zbigniewowi Zdunkowi.
Inż. Zbigniew Zdunek ukończył studia w 1981 r. na kierunku elektrotechnika w Instytucie Przetwarzania i Użytkowania Energii Elektrycznej. Od blisko 20. lat pełni funkcję prezesa Zarządu Multivac Sp. z o. o. z siedzibą w Jastkowie.
Uczelnia dobrze przygotowała mnie do wykonywania zawodu – mówi inż. Zbigniew Zdunek – Zdobyte kwalifikacje, wiedza i umiejętności pozazawodowe umożliwiły mi stworzenie własnego biznesu, dającego zatrudnienie ponad 100. osobom, działającego na terenie kilku państw Europy. Jestem wdzięczny tym naukowcom i pracownikom Politechniki, którzy wywarli istotny wpływ na moją edukację.
Laureat otrzymał z rąk Rektora PL prof. dr. hab. inż. Marka Opielaka oraz Prezesa Zarządu TAiPPL inż. Stanisława Czuby statuetkę i dyplom na uroczystości Inauguracji Roku Akademickiego 2010/2011 w dniu 06 października 2010 r. Dorobek zwycięzcy konkursu przedstawił sekretarz Kapituły mgr inż. Krzysztof Galej.
I edycja konkursu o tytuł Wybitny Absolwent Politechniki Lubelskiej – zauważa inż. Stanisław Czuba, Prezes Zarządu TAiPPL – w pełni potwierdziła słuszność podejmowanych przez Towarzystwo działań mających na celu monitorowanie losów absolwentów i wyróżnianie tych, którzy osiągnęli znaczące sukcesy. Jest to także znakomita okazja do promocji uczelni.

W bieżącym roku akademickim Zarząd Towarzystwa Absolwentów i Przyjaciół Politechniki Lubelskiej będzie organizatorem II edycji konkursu o tytuł Wybitny Absolwent Politechniki Lubelskiej. Zgłoszenia kandydatów przyjmowane będą na kartach zgłoszeniowych poczynając od początku roku 2011 do 31 marca 2011 r. Zarząd Towarzystwa spośród zgłoszonych wniosków udzieli kandydatom nominacji do tytułu do dnia 15 kwietnia 2011 r. Z grona nominowanych kandydatów Kapituła przyzna jednej osobie tytuł do 31 maja 2011 r. Szczegółowe zasady określone są w Regulaminie konkursu, który dostępny jest na stronie www.pollub.pl
Uroczyste podsumowanie II edycji konkursu o tytuł Wybitny Absolwent Politechniki Lubelskiej oraz ceremonia nadania honorowego tytułu odbędzie się w czasie Święta Politechniki Lubelskiej w maju 2011 r.

Oprac.: Krzysztof Galej