III edycja konkursu

Informacja o przebiegu III edycji konkursu o tytuł
Wybitny Absolwent Politechniki Lubelskiej

W roku akademickim 2011/2012 Zarząd Towarzystwa Absolwentów i Przyjaciół Politechniki Lubelskiej zorganizował III edycję konkursu o tytuł Wybitny Absolwent Politechniki Lubelskiej. Uczestnikami konkursu mogą być absolwenci studiów dziennych, wieczorowych i zaocznych Politechniki Lubelskiej, Wyższej Szkoły Inżynierskiej i Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej w Lublinie.

Prawo zgłaszania kandydatów do tytułu przysługuje pracownikom i absolwentom uczelni oraz stowarzyszeniom naukowo-technicznym i społeczno-gospodarczym.

Karty zgłoszeniowe należy przesyłać organizatorowi w regulaminowym terminie, tj. do dnia 31 marca 2012 roku.

Zarząd Towarzystwa spośród zgłoszonych wniosków udzieli kandydatom nominacji do tytułu do dnia 15 kwietnia 2012 r. Z grona nominowanych kandydatów Kapituła przyzna jednej osobie tytuł do 31 maja 2012 r. Szczegółowe zasady określone są w Regulaminie konkursu, który dostępny jest na stronie www.pollub.pl

HARMONOGRAM REALIZACJI III EDYCJI KONKURSU O TYTUŁ
WYBITNY ABSOLWENT POLITECHNIKI LUBELSKIEJ
W ROKU AKADEMICKIM 2011/2012


1. Promocja III edycji konkursu Wybitny Absolwent Politechniki Lubelskiej - od 01.2012 r. do 03.2012 r.
a. Przekazanie regulaminu konkursu i wzoru karty zgłoszenia dziekanom wydziałów PL – do 16.01.2012 r.,
b. Przekazanie informacji o konkursie kierownictwom przedsiębiorstw i stowarzyszeń województwa lubelskiego – do 31.01.2012 r.,
c. Przekazanie informacji o konkursie członkom TAiPPL – do 31.01.2012 r.,
d. Informacje w mediach lokalnych – od 1.02 do 31.03.2012 r..
e. Informacje na stronie internetowej TAiPPL na bieżąco od 2.01.2012 r.,
f. Zwrócenie się do Rektora PL z prośbą o promowanie idei konkursu w wydawnictwach Uczelni oraz na stronie internetowej PL.
g. Przedstawienie idei konkursu na posiedzeniu Konwentu Politechniki Lubelskiej.
2. Przyjmowanie wniosków o nadanie tytułu Wybitny Absolwent Politechniki Lubelskiej przez Sekretarza Towarzystwa, Leopolda Kapika – 31.03.2012 r.
3. Udzielenie nominacji do tytułu przez Zarząd TAiPPL – 16.04.2012 r.
4. Przyznanie tytułu przez Kapitułę – 31.04.2012 r.
5. Uroczyste nadanie tytułu – Święto Politechniki Lubelskiej.

Po wnikliwej analizie w wyniku tajnego głosowania tytuł Wybitny Absolwent Politechniki Lubelskiej w roku 2011/2012 przyznano kol. inż. Grzegorzowi Dębcowi.

Oprac.: Krzysztof Galej