V edycja konkursu

W roku akademickim 2013/2014 Zarząd Towarzystwa Absolwentów i Przyjaciół Politechniki Lubelskiej zorganizował V edycję konkursu o tytuł Wybitny Absolwent Politechniki Lubelskiej. Uczestnikami konkursu mogą być absolwenci studiów dziennych, wieczorowych i zaocznych Politechniki Lubelskiej, Wyższej Szkoły Inżynierskiej i Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej w Lublinie.

Prawo zgłaszania kandydatów do tytułu przysługuje pracownikom i absolwentom uczelni oraz stowarzyszeniom naukowo-technicznym i społeczno-gospodarczym.

Karty zgłoszeniowe należy przesyłać organizatorowi w regulaminowym terminie, tj. do dnia 29 marca 2014 roku.

Zarząd Towarzystwa spośród zgłoszonych wniosków udzieli kandydatom nominacji do tytułu do dnia 15 kwietnia 2014 r. Z grona nominowanych kandydatów Kapituła przyzna jednej osobie tytuł do 30 kwietnia 2014 r. Szczegółowe zasady określone są w Regulaminie konkursu, który dostępny jest na stronie www.pollub.pl

HARMONOGRAM REALIZACJI IV EDYCJI KONKURSU O TYTUŁ
WYBITNY ABSOLWENT POLITECHNIKI LUBELSKIEJ
W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013

1. Promocja V edycji konkursu Wybitny Absolwent Politechniki Lubelskiej - od 02.2014 r. do 03.2014 r.
a. Przekazanie regulaminu konkursu i wzoru karty zgłoszenia dziekanom wydziałów PL – do 04.03.2014 r.,
b. Przekazanie informacji o konkursie kierownictwom     przedsiębiorstw i stowarzyszeń województwa lubelskiego – do 04.03.2014 r.,
c. Przekazanie informacji o konkursie członkom TAiPPL – do 28.02.2014 r.,
d. Informacje w mediach lokalnych – od 11.02 do 31.03.2014 r..
e. Informacje na stronie internetowej TAiPPL na bieżąco od 11.02.2014 r.,
f. Zwrócenie się do Rektora PL z prośbą o promowanie idei konkursu w wydawnictwach Uczelni oraz na stronie internetowej PL.
g. Przedstawienie idei konkursu na posiedzeniu Konwentu Politechniki Lubelskiej.
2. Przyjmowanie wniosków o nadanie tytułu Wybitny Absolwent Politechniki Lubelskiej  – 29.03.2014 r.
3. Udzielenie nominacji do tytułu przez Zarząd TAiPPL – 15.04.2014 r.
4. Przyznanie tytułu przez Kapitułę – 30.04.2014 r.
5. Uroczyste nadanie tytułu

Po wnikliwej analizie w wyniku tajnego głosowania tytuł Wybitny Absolwent Politechniki Lubelskiej w roku 2013/2014 otrzymał kol. inż. Edward Kostrubiec.

Inż Edward Kostrubiec jest właścicielem Zakładu Obróbki Metali „Komech” z Lublina. Nowoczesność, innowacyjność, to szczególnie bliskie zagadnienia dla Laureata Nagrody. Stąd też jego ścisła współpraca z Politechnika Lubelską. Uważa bowiem, że jeśli biznes nie dostarczy nauce konkretnych zadań i tematów do rozwiązania, to nauka będzie tworzyć projekty, które w niewielkim stopniu zostaną wykorzystane i wdrożone w praktyce. Tak więc namówił Rektora Politechniki jako członek konwentu, technicznego ciała doradczego dla Rektora, by naukowcy Politechniki Lubelskiej w szerokim zakresie korzystali z posiadanych przez jego zakład technologicznie bardzo nowoczesnych maszyn i urządzeń, ale pod warunkiem, że będą badać i rozwiązywać nasze problemy występujące w trakcie realizacji określonych zadań produkcyjnych. Laureat jest skuteczny i konsekwentny w osiąganiu stawianych przez siebie celów, wprowadza na rynek nowatorskie rozwiązania, usługi i produkty które wpływają na budowanie przewagi wobec konkurencji. Jest zdeterminowany w swoim działaniu, ale jego pracę zawsze cechuje etyczne zachowanie i społeczna odpowiedzialność biznesu.