Studia drugiego stopnia

Harmonogram rekrutacji w roku akademickim 2016/17

  • rekrutacja w semestrze zimowym rozpocznie się 23 maja 2016r. pobierz harmonogram  kierunki studiów na które prowadzona będzie rekrutacja pobierz
  • rekrutacja w semestrze letnim planowany termin rozpoczęcia 1 grudnia 2016r. -pobierz harmonogram  kierunki studiów na które prowadzona będzie rekrutacja pobierz

I. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia na zasadach obowiązujących obywateli polskich, wykonują następujące czynności:

  • zakładają internetowe osobiste konto rekrutacyjne w systemie ERK
  • dokonują wyboru wydziału, kierunku i formy studiów,
  • wypełniają i zatwierdzają formularz danych osobowych,
  • wprowadzają do systemu ERK, zgodnie z określonymi zasadami, dane niezbędne do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, 
  • wnoszą, w określonym terminie, opłatę rekrutacyjną na indywidualny rachunek bankowy wygenerowany podczas procesu ERK(patrz tutaj)
  • składają wymagane dokumenty w terminie i miejscu wyznaczonym przez wydziałowe komisje rekrutacyjne (dot. tylko kandydatów zakwalifikowanych na studia).

Uwaga!  Warunkiem studiowania w Politechnice Lubelskiej jest znajomość języka polskiego w stopniu co najmniej dostatecznym, potwierdzona odpowiednim certyfikatem lub świadectwem ukończenia szkoły z polskim językiem nauczania. W przypadku  braku wyżej wymienionych dokumentów znajomość języka polskiego potwierdza w rozmowie z kandydatem Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji na studia drugiego stopnia pobierz

Pomoc materialna - studenci posiadający Kartę Polaka mogą ubiegać się o świadczenia z funduszu pomocy materialnej. 

Zakwaterowanie  - studentowi przysługuje prawo do zamieszkania w Domu Studenckim (adresy domów akademickich). Na terenie Uczelni znajdują się cztery akademiki, dysponujące miejscami: w trzyosobowych pokojach dla studentów; jednoosobowych pokojach dla osób niepełnosprawnych; oddzielnych pokojach dla małżeństw (we wszystkich pokojach jest stały, bezpłatny dostęp do internetu).