Studia pierwszego stopnia

Harmonogram rekrutacji w roku akademickim 2018/19

 • Harmonogram rekrutacji pobierz harmonogram wykaz kierunków na które przeprowadzona zostanie rekrutacja
PROCEDURA REKRUTACJI
 • Kandydat rejestruje się w systemie Elektronicznej Rejestracji Kandydatów (ERK) tworząc indywidualne konto.
 • Kandydat wprowadza do systemu ERK wyniki uzyskane na egzaminie dojrzałości ( w przypadku niejasności należy kontaktować się z wydziałową komisją rekrutacyjną)
 • W systemie ERK obliczany jest wskaźnik rekrutacyjny będący podstawą do kwalifikacji na dany kierunek studiów.
 •  Po ustaleniu minimalnej liczby punktów uprawniającej do przyjęcia na dany kierunek studiów- powstaje lista osób zakwalifikowanych do przyjęcia na dany kierunek studiów.
 • Informacja o kwalifikacji będzie dostępna na indywidualnym koncie kandydata.
 • Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia zobowiązany jest dostarczyć komplet dokumentów do właściwej wydziałowej komisji rekrutacyjnej
 • Kandydat zostaje przyjęty na studia po złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów
 • Osoba przyjęta na studia wnosi opłatę za legitymację i indeks
SPOSÓB PRZELICZANIA PUNKTÓW ZE ŚWIADECTW MATURALNYCH WYDAWANYCH PRZEZ SZKOŁY NA UKRAINIE I BIAŁORUSI (pobierz)

Wykaz przedmiotów uwzględnianych w postępowaniu kwalifikacyjnym

 • język nauczania kandydata oraz 
 • język obcy, a także 
 • jeden z wybranych przedmiotów:  matematyka, fizyka, geografia, historia, biologia, chemia, informatyka, wiedza o społeczeństwie

Każdy przedmiot posiada określoną wagę różną dla poszczególnych kierunków studiów. Wagi uwzględniane są przy obliczaniu wskaźnika rekrutacyjnego będącego podstawą do przyjęcia na studia.
Szczegółowe informacje dla każdego z kierunkówpobierz

Ogólne zasady przyjęć osób posiadających Kartę Polaka

 • Cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka mogą odbywać studia w Politechnice Lubelskiej na zasadach obowiązujących obywateli polskich, nie ponosząc za kształcenie żadnych kosztów
 • Posiadacze Karty Polaka podlegają procedurze rekrutacyjnej na zasadach obowiązujących obywateli polskich
 • Warunkiem studiowania w Politechnice Lubelskiej jest znajomość języka polskiego w stopniu co najmniej dostatecznym, potwierdzona odpowiednim certyfikatem lub świadectwem ukończenia szkoły z polskim językiem nauczania. W przypadku  braku wyżej wymienionych dokumentów znajomość języka polskiego potwierdza w rozmowie z kandydatem Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
 • Warunkiem podjęcia studiów na kierunku Architektura jest zdanie egzaminu z rysunku.

Pomoc materialna - studenci posiadający Kartę Polaka są traktowani jak obywatele polscy i mają prawo do świadczeń z funduszu pomocy materialnej. 

Zakwaterowanie  -studentowi przysługuje prawo do zamieszkania w Domu Studenckim (adresy domów akademickich).  Na terenie Uczelni znajdują się cztery akademiki, dysponujące miejscami:  w trzyosobowych pokojach dla studentów; jednoosobowych pokojach dla osób niepełnosprawnych; oddzielnych pokojach dla małżeństw ( we wszystkich pokojach jest stały, bezpłatny dostęp do internetu)