Pozostali cudzoziemcy

Politechnika Lubelska oferuje cudzoziemcom, kandydatom na studia kształcenie w języku polskim na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia oraz na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia. 

Strona poświęcona rekrutacji dla kandydatów z krajów Partnerstwa Wschodniego: www.ua.pollub.pl

OGÓLNE WARUNKI PRZYJĘĆ OBCOKRAJOWCÓW

Na studia pierwszego stopnia mogą ubiegać się cudzoziemcy, którzy:

 • legitymują się polskim świadectwem dojrzałości albo zalegalizowanym lub opatrzonym apostille świadectwem lub innym dokumentem uzyskanym za granicą, uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach każdego typu w państwie, w którego systemie działa  instytucja wydająca świadectwo, uznanym zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą lub na podstawie umowy międzynarodowej, za równoważny odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości;
 • wykażą wymagane w uczelni szczególne predyspozycje do podjęcia studiów, na kierunku wymagającym takich predyspozycji.

Na studia drugiego stopnia mogą być przyjmowani cudzoziemcy, którzy:

 • legitymują się dyplomem ukończenia w Polsce studiów pierwszego stopnia albo zalegalizowanym lub opatrzonym apostille dyplomem lub innym dokumentem ukończenia uczelni za granicą uprawniającym do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany, uznanym zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą lub na podstawie umowy międzynarodowej, za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia. 

Aby kandydat obcokrajowiec został przyjęty na studia w Polsce, powinien spełnić następujące warunki:

 1. posiadać wizę lub kartę pobytu albo inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
 2. wykazywać się dobrym stanem zdrowia, udokumentowanym zaświadczeniem lekarskim, stwierdzającym brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na obranym kierunku studiów, 
 3. posiadać polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub przystąpić do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia.

Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia prowadzone w języku polskim, jeżeli: 

 1. ukończą roczny kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra ds. szkolnictwa wyższego, albo
 2. posiadają certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, albo
 3. uzyskają poświadczenie Politechniki Lubelskiej, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów.

Cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać kształcenie na zasadach:

I. obowiązujących obywateli polskich, jeżeli posiadają:

 1. zezwolenie na osiedlenie się;
 2. ważną Kartę Polaka;
 3. status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej;
 4. status korzystającego z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 5. status pracownika migrującego, będącego obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, jeżeli jest lub był zatrudniony w Polsce, lub status członka jego rodziny, jeżeli mieszka na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 6. zezwolenie na pobyt na terytorium RP rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich;
 7. zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53, ust. 1, pkt 7,13 i 14 ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 128, poz. 1175, z późn. zm.);
 8. status korzystającego z ochrony uzupełniającej na terytorium RP;
 9. obywatelstwo, któregoś z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i członkowie ich rodzin, posiadający prawo stałego pobytu.

II. z pominięciem zasad rekrutacji obowiązujących obywateli polskich na podstawie:

 1. umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach;
 2. umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez uczelnie, na zasadach określonych w tych umowach;
 3. decyzji ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego lub odpowiedniego ministra wskazanego w art. 33 ust. 2;
 4. decyzji rektora uczelni, jako: 
 • stypendyści strony polskiej,
 • na zasadach odpłatności,
 • bez odpłatności i świadczeń stypendialnych,
 • jako stypendyści strony wysyłającej, bez ponoszenia opłat za naukę,
 • jako stypendyści uczelni
Dokumenty źródłowe:
1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz.1365 z późn. zm.)
2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz.U. Nr 190, poz. 1406 z późn. zm.)