Dokumenty

Kandydaci podejmujący kształcenie na zasadach obowiązujących obywateli polskich

 • Studia I stopnia

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia I stopnia na zasadach obowiązujących obywateli polskich (bezpłatnie na studiach stacjonarnych ), składa następujące dokumenty

 1. wypełniony kwestionariusz ankiety osobowej kandydata(wydruk z systemu ERK),
 2. w oryginale świadectwo dojrzałości wraz z dokumentami legalizacyjnymi lub nostryfikacyjnymi, przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego,
 3. kserokopie: paszportu, wizy, karty pobytu lub innego dokumentu uprawniającego do  pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 4. dokument potwierdzający znajomość języka polskiego ( w przypadku jego braku kandydat zobowiązany jest uzyskać potwierdzenie wydziałowej komisji rekrutacyjnej, że stopień znajomości języka polskiego, pozwala mu na podjęcie studiów w PL),
 5. zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku studiów,
 6. kserokopie polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce lub Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, albo oświadczenie cudzoziemca, że niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia przystąpi do ubezpieczenia w Narodowy Funduszu Zdrowia,
 7. 4 fotografie ( w tym jedna w formie elektronicznej, przekazana poprzez system ERK), zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 8. dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej.
 • Studia II stopnia

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia II stopnia według zasad obowiązujących obywateli polskich - poza w/w dokumentami - składa dyplom ukończenia uczelni za granicą uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie wydania (wraz z dokumentami legislacyjnymi lub nostryfikacyjnymi - przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego)

Kandydaci podejmujący kształcenie na zasadach odpłatności

 • Studia I i II stopnia - szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.ua.pollub.pl