Zasady rekrutacji

Postępowanie kwalifikacyjne na pierwszy rok studiów ma charakter konkursowy a jego wyniki są jawne.

O przyjęcie na studia pierwszego stopnia mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają:

a) polskie świadectwo dojrzałości, uzyskane w wyniku złożenia egzaminu maturalnego (nowa matura) lub egzaminu dojrzałości (stara matura);
b) dyplom IB wydany przez organizację International Baccalaureat Organization z siedzibą w Genewie uzyskany w wyniku złożenia egzaminu przeprowadzonego w ramach Matury Międzynarodowej;
c) świadectwo ukończenia szkoły lub świadectwo maturalne wydane za granicą, uznane za równorzędne polskiemu świadectwu dojrzałości.

Kandydaci,  którzy  będą  korzystać  z  uprawnień  laureatów  i  finalistów olimpiad  stopnia  centralnego, laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich, w tym organizowanych przez Politechnikę Lubelską, składają  oryginał  zaświadczenia  wydanego  przez  główny  komitet organizacyjny danej olimpiady/konkursu.

Rekrutacja kandydatów na studia prowadzona jest w oparciu o Uchwały Senatu Politechniki Lubelskiej:

1. Uchwała Nr 46/2018/VIII z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie warunków, trybu i terminów rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów prowadzonych w Politechnice Lubelskiej w roku akademickim 2019/2020.

2. Uchwała Nr 25/2015/V z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego, laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich, w tym organizowanych przez Politechnikę Lubelską, w latach 2016/2017 - 2018/2019.

3. Uchwała Nr 25/2018/III z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia planowanej liczby miejsc na pierwszym roku studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia w roku akademickim 2018/2019.

 

Przebieg procesu rekrutacji