Badania lekarskie

Kandydaci na studia w Politechnice Lubelskiej są zobowiązani do przeprowadzenia badań lekarskich stwierdzających brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku.

Badania muszą być wykonywane przez lekarza medycyny pracy, na podstawie skierowania wydanego przez Politechnikę Lubelską. 


Osoby kierowane na badania powinny:
• posiadać dokument stwierdzający tożsamość,
• posiadać skierowania wypełnione przez uczelnię z podaniem kierunku kształcenia oraz z wymienionymi czynnikami szkodliwymi, uciążliwymi i niebezpiecznymi dla zdrowia zgodnie z rozporządzeniem MZiOS z dnia 11 sierpina września 2010 r. - Dz. U. Nr 155, poz. 1045 z późn. zmianami, (skierowanie należy wydrukować z systemu <ERK>),
• ewentualnie posiadać - aktualne wyniki badań lekarskich czy leczenia specjalistycznego, świadectwo zdrowia z ukończonej szkoły średniej, okulary - jeśli uczeń je nosi.

Za przeprowadzone badania i otrzymane zaświadczenie lekarskie kandydat na studia nie ponosi żadnych kosztów !

Kierunki studiów, na które jest wymagane orzeczenia lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania to

 • Architektura
 • Budownictwo
 • Edukacja techniczno-informatyczna
 • Elektrotechnika
 • Inżynieria bezpieczeństwa
 • Inżynieria biomedyczna
 • Inżynieria materiałowa
 • Inżynieria środowiska
 • Inżynieria odnawialnych źródeł energii
 • Inżynieria produkcji
 • Mechanika i budowa maszyn
 • Mechatronika
 • Transport
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji

Badania lekarskie dla kandydatów na studia z terenu województwa lubelskiego będą wykonywane w następujących ośrodkach: [pobierz plik]