Opłaty

W celu uczestnictwa w rekrutacji na studia oprócz złożenia stosownych dokumentów należy również wnieść opłatę rekrutacyjną.

Wysokość opłaty rekrutacyjnej w roku akademickim 2019/2020

Określa Zarządzenie Nr R-12/2019 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 16 kwietnia 2019 r.

• na wszystkie kierunki studiów - 85 zł

Przed wpisem na studia, po zakwalifikowaniu się na kierunek, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego należy dokonać również opłaty za indeks w wysokości 4 zł i legitymację studencką w wysokości 20 zł, na konto indywidualne wygenerowane przez ERK

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Wysokość opłat za studia niestacjonarne w Politechnice Lubelskiej na rok 2019/2020

Wykaz opłat znajduje się w załączniku Zarządzenia Nr R-18/2019 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 17 maja 2019 r.

Opłaty wnoszone przez osoby ubiegajace sie o przyjęcie na studia:

1. Kandydat wnosi opłatę za postępowanie związane z przyjęciem na studia w wysokości ustalonej zarzadzeniem Rektora.

2. Kandydat wnosi opłatę na indywidualne konto wygenerowane podczas procesu ERK, w terminie umożliwiającym dokonanie przelewu na konto Uczelni, najpóźniej w ostatnim dniu rejestracji.

3. Do  postępowania rekrutacyjnego dopuszczeni  są  jedynie  kandydaci, których  opłata  rekrutacyjna  wpłynęła  na  konto  bankowe Politechniki Lubelskiej w wyznaczonym terminie.

4. Kandydat zobowiazany jest wnieść opłatę rekrutacyjną za każde studia, na które dokonał rejestracji w systemie ERK.

5. Opłata rekrutacyjna podlega zwrotowi w przypadku:

a) niemożności ubiegania sie na studia z powodu niezdania egzaminu maturalnego,
b) unieważnienia rejestracji z powodu zbyt późnego wniesienia opłaty,
c) nieuruchomienia kierunku studiów z powodu zbyt małej liczby osób przyjętych.

Zwrotu opłaty dokonuje się na umotywowany wniosek kandydata. W przypadku niezdania egzaminu maturalnego należy dołączyć odpowiedni dokument OKE.

6. Studia niestacjonarne I i II stopnia są odpłatne. Wysokość odpłatności za studia określa umowa zawarta miedzy Uczelnią a studentem w formie pisemnej. Wysokość opłat określa Rektor w drodze zarządzenia.

 

UWAGA WAŻNE INFORMACJE:
 

 • Kandydaci na studia II stopnia - absolwenci Politechniki Lubelskiej posiadający aktualne legitymacje studenckie, w procesie rekrutacji wnoszą wyłącznie opłatę za indeks - w wysokości 4,00 zł.
   
 • Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na drugi kierunek studiów w Politechnice Lubelskiej, zobowiązani są uzyskać pisemną zgodę Dziekana kierunku podstawowego na podjęcie studiów na kolejnym kierunku, informację tę należy przedłożyć wydziałowej komisji rekrutacyjnej.
   
 • Kandydat na studia stacjonarne zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków do podjęcia studiów stacjonarnych w uczelni publicznej bez wnoszenia opłat - stosowny wzór oświadczenia do pobrania w trakcie procesu elektronicznej rejestracji kandydata na studia. Wypełnione i podpisane oświadczenie kandydat składa z kpl. dokumentów.

Odpłatność za drugi kierunek studiów stacjonarnych:

 • Student lub absolwent pierwszego kierunku studiów stacjonarnych przyjęty na studia w uczelni publicznej ma prawo podjąć studia na drugim kierunku studiów stacjonarnych bez wnoszenia opłat.
 • Student ma prawo do kontynuowania studiów stacjonarnych na drugim kierunku studiów bez wnoszenia opłat, jeżeli w poprzednim roku studiów spełnił kryteria do otrzymania stypendium rektora dla najlepszych studentów.
   
 • Jeżeli na pierwszym roku studiów na drugim kierunku nie spełnił wspomnianych kryteriów obowiązany jest wnieść opłatę również za pierwszy rok studiów.
   
 • Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymać student, który uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. Szczegółowe kryteria przyznawania stypendium rektora dla najlepszych studentów ustala rektor w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego (Regulamin)