Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty od osób zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia

Kandydaci, zakwalifikowani do przyjęcia na pierwszy rok studiów, we właściwej wydziałowej komisji rekrutacyjnej, składają następujące dokumenty:

  • ankietę osobową (wydruk z systemu ERK) podpisaną przez kandydata;
  • klauzulę informacyjną dla kandydata przy złożeniu dokumentów (RODO)- do pobrania w ERK w dziale "Druki";
  • zgodę na przetwarzanie danych osobowych (wydrukowane  z systemu ERK);
  • kopię dyplomu ukończonych studiów wyższych potwierdzoną przez członka komisji rekrutacyjnej lub notarilanie oraz suplement, a w przypadku jego braku - indeks lub wypis indeksu bądź zaświadczenie dziekanatu o uzyskanej średniej ocen ze wszystkich ocen końcowych z egzaminów i zaliczeń uzyskanych w toku studiów (zaświadczenie powinno zawierać informację o obowiązującej skali ocen);
  • kero dowodu osobistego – powiększone obie strony, lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia poświadczoną notarialnie lub przez członka komisji rekrutacyjnej;
  • zaświadczenie lekarskie zgodnie z obowiązującymi przepisami (wykaz kierunków studiów w zakładce Badania lekarskie);
  • 2 fotografie(w tym jedna w formie elektronicznej o rozdzielczości 300dpi (236x295px ± 3px), którą kandydat przekazuje poprzez system ERK, wykonane zgodnie z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
  • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej;