Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty od osób zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia

Kandydaci, zakwalifikowani do przyjęcia na pierwszy rok studiów, we właściwej wydziałowej komisji rekrutacyjnej, składają następujące dokumenty:

  • wydrukowaną z systemu ERK i podpisaną ankietę osobową;
  • kopię świadectwa dojrzałości (dotyczy jedynie kandydatów na studia pierwszego stopnia) poświadczoną za zgodność z oryginałem przez członka komisji rekrutacyjnej Politechniki Lubelskiej lub notarialnie;
  • kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (dotyczy jedynie kandydatów na studia drugiego stopnia) poświadczoną za zgodność z oryginałem przez członka komisji rekrutacyjne Politechniki Lubelskiej lub notarialnie oraz kopię suplementu, a w przypadku jego braku indeks lub wypis z indeksu i zaświadczenie o uzyskanej średniej ocen ze studiów – poświadczone przez właściwy dziekanat (zaświadczenie powinno zawierać informację o obowiązującej skali ocen);
  • oryginał dyplomu albo zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiady i konkursów stopnia centralnego (jeśli dotyczy kandydata);
  • 3 aktualne jednakowe fotografie (w tym jedną w formie elektronicznej, którą kandydat przekazuje poprzez system ERK), zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (czytelnie podpisane na odwrocie);
  • zaświadczenie lekarskie od lekarza zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 1144), stwierdzające u kandydata brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku studiów (kierunki studiów, na których wymagane będzie wykonanie badań lekarskich, wymienione są w ust. 4 niniejszego rozdziału) jako warunek niezbędny do przyjęcia na ten kierunek studiów;
  • w przypadku kandydatów, którzy kwalifikowani są na podstawie ocen ze świadectwa ukończenia szkoły średniej lub ponadgimnazjalnej – kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej lub ponadgimnazjalnej poświadczoną jak w pkt 2;
  • oryginalne pełnomocnictwo, w przypadku osoby występującej w imieniu kandydata;
  • dokumenty potwierdzające znajomość języka obcego, w którym będą prowadzone studia.