Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty od osób zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia

Kandydaci, zakwalifikowani do przyjęcia na pierwszy rok studiów, we właściwej wydziałowej komisji rekrutacyjnej, składają następujące dokumenty:

 • wydrukowaną z systemu ERK i podpisaną ankietę osobową;
 • kopię świadectwa dojrzałości (dotyczy jedynie kandydatów na studia pierwszego stopnia) – oryginał do wglądu;
 • kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (dotyczy jedynie kandydatów na studia drugiego stopnia) – oryginał do wglądu oraz kopię suplementu, a w przypadku jego braku indeks lub wypis z indeksu i zaświadczenie o uzyskanej średniej ocen ze studiów – poświadczone przez właściwy dziekanat (zaświadczenie powinno zawierać informację o obowiązującej skali ocen);
 • oryginał dyplomu albo zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiady 
  i konkursów stopnia centralnego (jeśli dotyczy kandydata);
 • aktualną fotografię w formie elektronicznej, którą kandydat przekazuje poprzez system ERK, zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
 • zaświadczenie lekarskie od lekarza zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1651), stwierdzające u kandydata brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku studiów jako warunek niezbędny do przyjęcia; kierunki studiów, na których wymagane będzie przedstawienie takiego zaświadczenie określi rektor w drodze zarządzenia - w rekrutacji na semestr letni 2020/2021 badania nie są wymagane na żadnym kierunku (Zarządzenie Nr R-100/2020 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie badań lekarskich dla kandydatów na pierwszy rok studiów w Politechnice Lubelskiej w roku akademickim 2020/2021);
 • w przypadku kandydatów, którzy kwalifikowani są na podstawie ocen ze świadectwa ukończenia szkoły średniej lub ponadgimnazjalnej – kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej lub ponadgimnazjalnej – oryginał do wglądu;
 • oryginalne pełnomocnictwo, w przypadku osoby występującej w imieniu kandydata;
 • dokumenty potwierdzające znajomość języka obcego, w którym będą prowadzone studia.