Zasady rekrutacji


Ogólne zasady przyjęć na studia 2020/2021

 1. O przyjęcie na studia drugiego stopnia (w zależności od kierunku studiów) mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają tytuł zawodowy magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny lub inny dokument uprawniający do podjęcia studiów wyższych. Szczegółowych informacji udzielają wydziałowe komisje rekrutacyjne.
 2. O przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunek studiów Architektura mogą ubiegać się jedynie kandydaci, którzy posiadają tytuł zawodowy inżyniera architekta i ukończyli studia na kierunku zgodnym, tj. architektura lub architektura i urbanistyka.
 3. O przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunek Budownictwo mogą ubiegać się jedynie kandydaci, którzy posiadają tytuł zawodowy inżyniera i ukończyli studia na kierunku zgodnym, tj. budownictwo.
 4. O przyjęcie na pozostałe kierunki studiów drugiego stopnia mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli studia na kierunkach (specjalnościach) studiów zgodnych lub pokrewnych z profilem studiów drugiego stopnia.
 5. Decyzję o zakwalifikowaniu kandydata-absolwenta kierunku (specjalności) pokrewnego na dany kierunek studiów drugiego stopnia podejmuje wydziałowa komisja rekrutacyjna w uzgodnieniu z dziekanem wydziału. Absolwenci kierunków lub specjalności pokrewnych z profilem studiów drugiego stopnia mogą być zobowiązani do uzupełnienia różnic programowych, wynikających z porównania programów nauczania w zakresie i terminie określonym przez dziekana.
 6. Kwalifikację na pierwszy rok studiów drugiego stopnia przeprowadza się na podstawie: a)formalnego sprawdzenia składanych przez kandydatów wymaganych dokumentów oraz
  b) konkursu ocen z dyplomów ukończenia studiów wyższych i uzyskanej średniej ocen ze studiów, lub
  c) egzaminu wstępnego.
 7. Zakres, formę, terminy i warunki ezgaminu wstępnego określa właściwa rada wydziału i podaje do wiadomości kandydatów w harmonogramie rekrutacji na dany rok akademicki.
 8. Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na pierwszy rok studiów drugiego stopnia zobowiązani są złożyć w terminach i miejscach ustalonych przez komisje rekrutacyjne następujące dokumenty:
  a) wydrukowaną z systemu ERK i podpisaną ankietę osobową – podanie o przyjęcie na studia;
  b) kopię dyplomu ukończonych studiów wyższych poświadczoną przez członka komisji rekrutacyjnej lub notarialnie oraz suplement, a w przypadku jego braku indeks lub wypis z indeksu albo zaświadczenie o uzyskanej średniej ocen ze wszystkich ocen końcowych z egzaminów i zaliczeń uzyskanych w toku studiów – poświadczone przez właściwy dziekanat (zaświadczenie powinno zawierać informację o obowiązującej skali ocen);
  c) kopię świadectwa dojrzałości potwierdzoną przez członka komisji rekrutacyjnej lub notarialnie,
  d) trzy aktualne fotografie (w tym jedną w formie elektronicznej, którą kandydat przekazuje poprzez system ERK), zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
  e) kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia poświadczoną notarialnie lub przez członka komisji rekrutacyjnej;
  f) orzeczenie lekarskie stwierdzające u kandydata brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku studiów. Kandydat, u którego stwierdzono przeciwwskazania zdrowotne do studiowania na określonym kierunku studiów może nie zostać przyjęty na ten kierunek studiów (wykaz kierunków studiów, na których wymagane jest orzeczenie znajdziesz tutaj)
  g) potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej wniesionej na konto Politechniki Lubelskiej.
  h) oświadczenie o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych bez wnoszenia opłat;
 9. Kierunki studiów, na których kandydat zobowiązany jest przedstawić zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do studiowania na wybranym kierunku: Architektura, Budownictwo, Edukacja techniczno - informatyczna, Elektrotechnika, Inżynieria bezpieczeństwa, Inżynieria biomedyczna, Inżynieria materiałowa, Inżynieria środowiska, Inżynieria odnawialnych źródeł energii, Inżynieria Produkcji, Mechanika i budowa maszyn, Mechatronika, Transport, Zarządzania i inżynieria produkcji.
 10. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia wprowadza do systemu ERK ocenę z dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz, w zależności od kierunku studiów, uzyskaną średnią ocen ze studiów.
 11. W przypadku kandydatów legitymujących się dyplomem ukończenia studiów uzyskanym za granicą, sposób przeliczania wyników wyrażonych na dyplomie ustalany będzie w porozumieniu z Uczelnianą Komisją Rekrutacyjną.
 12. Studia drugiego stopnia będą uruchamiane z liczbą co najmniej 30 przyjętych osób, o ile Rektor nie postanowi inaczej.
 13. Zasady podejmowania studiów przez cudzoziemców na warunkach obowiązujących obywateli polskich zostały określone w Załączniku nr 4 do Uchwały Nr 14/2019/V z dnia 11 kwietnia 2019 r.
 14. Kandydaci na studia będący osobami niepełnosprawnymi podlegają tej samej procedurze kwalifikacyjnej co wszystkie inne osoby ubiegające się o przyjęcie na studia. Zasady i tryb postępowania w stosunku do niepełnosprawnych kandydatów na studia zostały określone w Załączniku nr 5 do Uchwały Nr 14/2019/V z dnia 11 kwietnia 2019 r.

 

Rekrutacja kandydatów na studia prowadzona jest w oparciu o Uchwały Senatu Politechniki Lubelskiej:

1. Uchwała Nr 14/2019/V z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków, trybu i terminów rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów prowadzonych w Politechnice Lubelskiej w roku akademickim 2020/2021.

2. Uchwała Nr 15/2019/V z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego, laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich, w tym organizowanych przez Politechnikę Lubelską, w latach 2020/2021 - 2023/2024.

3. Uchwała Nr 71/2019/XI z dnia 21 listopada 2019 rzmieniająca Uchwałę nr 15/2019/V z dnia 11 kwietnia 2019 r. w  sprawie zasad przyjmowania na studia w Politechnice Lubelskiej w latach 2020/2021–2023/2024 laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego, laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich.