4 grudnia 2012

Zintegrowane systemy zarządzania sieciami wodociągowymi i kanalizacyjnymi. GIS, monitoring, modelowanie – realne korzyści

Informacja o konferencji pt. „Zintegrowane systemy  zarządzania sieciami wodociągowymi i kanalizacyjnymi. GIS, monitoring, modelowanie – realne korzyści”.

 

W dniu 7 grudnia 2012 r. w Puławskim Parku Naukowo – Technologicznym odbędzie się I konferencja naukowo - techniczna pt. „Zintegrowane systemy zarządzania sieciami wodociągowymi i kanalizacyjnymi. GIS, monitoring, modelowanie – realne korzyści”.

Konferencja organizowana jest przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Wodociągi Puławskie” Sp. z o.o.
w Puławach , w ramach promocji Projektu  pt. „Przygotowanie założeń i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną Przedsiębiorstwa”, wykonywanego w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013,  Działanie 1.4 i Działanie 4.1 . Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu rozwoju Regionalnego.

Celem konferencji jest kreowanie pozytywnych efektów  współpracy naukowo – badawczej, prac badawczo – rozwojowych, rozwoju przedsiębiorczości, które to wpływają na wzmocnienie potencjału gospodarczego w skali regionu i kraju. Organizowana konferencja ma poszerzać kręgi działań dotyczących przedsięwzięć innowacyjnych opartych na współpracy pomiędzy sferą naukową a przedsiębiorstwami, administracją i podmiotami gospodarczymi.

Projekt z uwagi na realizację zagadnień ze sfery B+R : generację wiedzy i innowacji , budowę kanałów transferu wiedzy pomiędzy strefą przedsiębiorczą  a badawczo – naukową , komercjalizację wiedzy i wynalazczości, wypełnia postulat dokumentu "Kierunki zwiększania innowacyjności gospodarki na lata 2007-2013" – tj. wpływa na budowanie gospodarki opartej na wiedzy.

Unikatowość Projektu wynika z połączenia potencjału naukowo – badawczego Jednostek Naukowych: Politechniki Lubelskiej i Politechniki Warszawskiej z potencjałem techniczno – badawczym i wiedzą pracowników Przedsiębiorstwa – Spółki.

Zainteresowanych Projektem zapraszamy na stronę internetową  www.mpwik.pulawy.pl  i do korzystania z linku:

http://mpwik.pulawy.pl/przygotowanie_zaoe_i_wdroenie_zintegrowanego_systemu_zarzdzani_infrastruktur_techniczn_przedsibiorstwa.htm,pl,10_83

gdzie można znaleźć szczegółowy harmonogram wydarzenia, zaproszenie oraz pobrać druk zgłoszeniowy udziału w konferencji.

Konferencja  jest organizowana przy udziale Puławskiego Parku Naukowo – Technologicznego, odbywać się będzie pod patronatem honorowym Prezydenta Miasta Puławy, pod patronatem technicznym Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie, patronatem naukowym Politechniki Lubelskiej i Politechniki Warszawskiej, patronatem medialnym: Portal Innowacji  z ramienia Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Regionalny Punkt Konsultacyjny KSU Lubelska Fundacja Rozwoju, patronatem informacyjnym: Fundacja Puławskie Centrum Przedsiębiorczości.

 ZAPRASZAMY