20 września 2013

Stypendia dia doktorantów i młodych doktorów

W dniu 18 września 2013r. rozpocznie się rekrutacja na stypendia dla doktorantów
i młodych doktorów Politechniki Lubelskiej.

Stypendia mają charakter naukowy i przyznawane będą w celu zintensyfikowania prac nad rozprawą  doktorską doktorantów oraz rozwoju działalności naukowej młodych doktorów zatrudnionych w jednostkach naukowo - dydaktycznych Politechniki Lubelskiej.

 

 


Stypendia przyznane zostaną:

1) Doktorantom zatrudnionym na Politechnice Lubelskiej, przygotowującym rozprawę doktorską
w preferowanych dziedzinach naukowo-badawczych;

2) Młodym doktorom zatrudnionym na Politechnice Lubelskiej, którzy prowadzą działalność naukową w obrębie preferowanych dziedzin naukowo – badawczych;

którzy spełniają kryteria określone w „Regulaminie zasad i trybu przyznawania stypendiów doktorantom
i młodym doktorom w ramach projektu „Kwalifikacje dla rynku pracy – politechnika Lubelska przyjazna dla pracodawcy””.

W rozumieniu ww. Regulaminu:

Doktorant to:

•    osoba w rozumieniu art. 2 ust.1 pkt. 18l Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.), zatrudniona na Politechnice Lubelskiej w preferowanych dziedzinach naukowo - badawczych / Zgodnie z wnioskiem
o dofinansowanie na kierunkach: Elektrotechnika, Budownictwo, Architektura i Urbanistyka lub pokrewnych np. Mechatronika./;

•    osoba, której przewód doktorski został wszczęty zgodnie z przepisami ustawy z dnia
14 marca 2003 r, o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach  i  tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.), do dnia podjęcia uchwały o nadaniu stopnia doktora, zatrudniona na Politechnice Lubelskiej w preferowanych dziedzinach naukowo - badawczych / Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie na kierunkach: Elektrotechnika, Budownictwo, Architektura
i Urbanistyka lub pokrewnych np. Mechatronika./

Młody doktor  to osoba posiadającą stopień doktora, nie dłużej niż 5 lat i która nie ukończyła 35 roku życia, zatrudniona
w Politechnice Lubelskiej / Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie na kierunkach: Elektrotechnika, Budownictwo, Architektura
i Urbanistyka oraz Informatyka./

Przez preferowane dziedziny naukowo - badawcze należy rozumieć następujące dziedziny, w kontekście realizacji strategii Europa 2020:
- obszar architektury, architektury i urbanistyki, architektury wnętrz;
- budownictwa, w tym budownictwa drogowego i geoinżynierii;
- obszar techniczno – informatyczny;
- energetyka i pozyskiwanie surowców dla energetyki.

Stypendia przyznane zostaną na okres 18 miesięcy tj. od 1 października 2013r. do 30 czerwca 2014r. oraz od 1 października 2014r. do 30 czerwca 2015r. Przyznanych zostanie 30 Stypendiów.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad przyznawania stypendiów znajdują się w „Regulaminie zasad i trybu przyznawania stypendiów doktorantom i młodym doktorom w ramach projektu „Kwalifikacje dla rynku pracy – Politechnika Lubelska przyjazna dla pracodawcy”.

Regulamin wraz załącznikami dostępny jest na stronie projektu: www.kwalifikacje.pollub.pl.

Informacje dotyczące stypendiów można uzyskać pod numerami telefonów: 81 538-47-22 oraz 81-538-42-91.

Dokumenty można składać osobiście w Biurze Projektu:

•    ul. Nadbystrzycka 40 – Wydział Budownictwa i Architektury – pokój 511, oraz
•    ul. Nadbystrzycka 36A – budynek ASPPECT – pokój 26.

w godzinach 9.00 – 15.00.

Rekrutacja potrwa do dnia: 25 września 2013r.

Zapraszamy do składania dokumentów!

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego