5 stycznia 2017

Komunikat dla kandydatów na studia II stopnia rozpoczynające się od semestru letniego roku akad. 2016/2017

Szanowni Państwo,
władze Uczelni przypominają wszystkim kandydatom na studia II stopnia, w szczególności studentom ostatniego semestru studiów I stopnia, którzy są zainteresowani przystąpieniem do postępowania rekrutacyjnego w ramach "rekrutacji lutowej 2017", że na stronie internetowej Uczelni http://www.pollub.pl/pl/kandydaci/studia-ii-stopnia oraz stronach wydziałowych zamieszczony jest harmonogram czynności rekrutacyjnych na studia II stopnia w roku akademickim 2016/2017 „semestr letni” (w szczególności terminy rozpoczęcia i zakończenia pierwszej tury rekrutacji rozumianej jako pierwszy i ostatni dzień na wysłanie przez kandydata na studia aplikacji w systemie ERK, terminy egzaminów/rozmowy kwalifikacyjnej, ogłoszenia wyników, złożenia kompletu dokumentów itp.).

W harmonogramie tym podstawowe znaczenie ma dzień 31.01.2017 r., w którym powinna zakończyć się elektroniczna rejestracja kandydatów na studia II stopnia. Ustalenia powyższe realizują w pełni postanowienie art. 169 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, zaś terminy rekrutacji, o których mowa powyżej, zostały określone w Uchwale Nr 24/2015/V Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie warunków, trybu i terminu rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów prowadzonych w Politechnice Lubelskiej w roku akademickim 2016/2017.

Prosimy wszystkich zainteresowanych, także władze wydziałów oraz przewodniczących komisji egzaminów dyplomowych, o ustalanie terminów obrony prac dyplomowych, mających bezpośredni wpływ na stan "rekrutacji lutowej 2017 r.", z uwzględnieniem terminów określonych powyższym harmonogramem.

Doświadczenia lat ubiegłych wskazują na częste opóźnienie w składaniu inżynierskich prac dyplomowych, akceptowane do pewnego stopnia przez ich opiekunów. System rekrutacyjny wykazywał w latach poprzednich sporą tolerancję w tym zakresie, gdyż władzom Uczelni zależało na jak najlepszym wypełnieniu limitów rekrutacyjnych na studiach II stopnia.

Obecny rok przynosi zmianę tej polityki, zgodną ze stymulowaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego poprawą jakości procesu kształcenia. Dlatego też istotnej zmianie ulegnie podejście władz Uczelni co do terminowości ukończenia studiów I stopnia, jako warunku niezbędnego do podjęcia nauki na studiach II stopnia.

Polityka ta będzie realizowana nawet wtedy, gdy liczba studentów spełniających w terminie wymagania umożliwiające zakwalifikowanie na studia II stopnia będzie znacząco mniejsza od wcześniej planowanej.

Licząc na Państwa zrozumienie i współpracę, życzymy sukcesów na egzaminach dyplomowych oraz pomyślności w 2017 r.

Rektor prof. dr hab. inż. Piotr Kacejko
Prorektor ds. studenckich dr hab. inż. Paweł Droździel, prof. PL

 

Załączniki: