18 lipca 2017

Akredytacja Laboratorium Budownictwa Politechniki Lubelskiej

Laboratorium Budownictwa Laboratorium Budownictwa

6 czerwca 2017 Polskie Centrum Akredytacji udzieliło akredytacji Laboratorium Budownictwa Politechniki Lubelskiej. Akredytacja potwierdzona została Certyfikatem Akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 1650 z dnia 20 czerwca 2017. Akredytacja oznacza, że Laboratorium Budownictwa Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej posiada kompetencje zgodne z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005+AC:2007 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących", będącej odpowiednikiem EN ISO/IEC 17025:2005. Akredytacja laboratoriów służy budowaniu i umacnianiu zaufania do wyników badań, wzorcowań i inspekcji certyfikowanych wyrobów i usług, kwalifikacji certyfikowanych osób oraz certyfikowanych systemów zarządzania.

Dla osób korzystających z usług Laboratorium Budownictwa akredytacja oznacza to:

- uzyskiwanie miarodajnych i precyzyjnych wyników badań,

- dostarczanie wiarygodnych informacji, na podstawie których mogą być podejmowane kluczowe decyzje,

‑ wysokie kompetencje personelu.

Laboratorium Budownictwa posiada, wymienione niżej akredytowane procedury badawcze:

- Statyczna próba rozciągania metali w temperaturze otoczenia oparta na normie PN-EN ISO 6892-1:2016-09 (metoda B),

- Oznaczenie procentowej zawartości jonów chlorkowych w betonie oparta na normie PN-EN 14629:2008 (metoda Volharda),

- Oznaczenie powierzchni właściwej ciał stałych metodą adsorpcji azotu w temperaturze ciekłego azotu oparta na normie ISO 9277:2010,

- Badania betonu - Wytrzymałość na ściskanie oparta na normie PN-EN 12390-3:2011/AC:2012,

- Badania betonu - Wytrzymałość na rozciąganie oparta na normie PN-EN 12390-6:2011,

- Badania betonu - Nasiąkliwość oparta na normie PN-88/B-06250,

- Badania betonu - Gęstość betonu oparta na normie PN-EN 12390-7:2011.

Informacje szczegółowe na temat zakresu akredytacji można uzyskać w witrynie Polskiego Centrum Akredytacji (http://www.pca.gov.pl/akredytowane-podmioty/akredytacje-aktywne/laboratoria-badawcze/)

W skład Laboratorium Budownictwa wchodzą następujące pracownie specjalistyczne:

- Geodezji,

- Geotechniki,

- Mechaniki Ciała Stałego:

- Fizyki Budowli,

- Chemii i Analiz Fazowych,

- Instalacji Sanitarnych,

- Konstrukcji Budowlanych:

- Materiałów Budowlanych z Technologią Betonów,

- Remontów i Konserwacji Zabytków,

- Badań Terenowych,

- Drogowa.

Informacje szczegółowe na temat zakresu badań Laboratorium można uzyskać w witrynie Laboratorium Budownictwa Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej (http://www.lb.pollub.pl/).