22 listopada 2017

KONKURS OTWARTY na stanowisko asystenta w Instytucie Informatyki Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej


 

DZIEKAN
WYDZIAŁU ELEKTROTECHNIKI I INFORMATYKI
POLITECHNIKI LUBELSKIEJ

ogłasza
konkurs otwarty na stanowisko asystenta
w Instytucie Informatyki

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w Ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, z późn. zm.), uzupełnionej o Ustawę z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr. 80 poz. 455 z dnia 21 kwietnia 2011 r.) oraz posiadają znaczący dorobek naukowy, dydaktyczny i organizacyjny.

Wymagane kwalifikacje:

 • ukończony II stopień w dyscyplinie Informatyki lub pokrewnej;
 • doskonała znajomość języka polskiego;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym;
 • predyspozycje do pracy dydaktycznej;
 • wysoka średnia ze studiów I i II stopnia (min. 4.0);
 • predyspozycje do pracy naukowo-badawczej;
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć ze studentami;
 • znajomość układania algorytmów komputerowych;
 • znajomość modelowania matematycznego;
 • pozytywne zaliczenie rozmowy kwalifikacyjnej.

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć:

 • podanie o zatrudnienie adresowane do rektora Politechniki Lubelskiej,
 • życiorys naukowy,
 • kwestionariusz osobowy,
 • kserokopię odpisu dyplomu ukończenia studiów II stopnia (oryginał odpisu do wglądu),
 • informacji o działalności podczas studiów,
 • informacje o doświadczeniu dydaktycznym,
 • informacje o predyspozycjach naukowo-badawczych
  (np. oświadczenie, opinia opiekuna naukowego, wszczęty przewód doktorski),
 • informacje o doświadczeniu zawodowym i posiadanych umiejętnościach.

Zgłoszenie do konkursu wraz z wymienioną wyżej dokumentacją należy złożyć w sekretariacie Wydziału Elektrotechniki i Informatyki, pok. 215 (20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 38A); e-mail: we.sekretariat@pollub.pl.

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 29 stycznia 2018 r.

Dziekan
Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej

Prof. dr hab. inż. Henryka D. Stryczewska