4 stycznia 2018

Komunikat w sprawie korzystania z uczelnianych parkingów

fot. G. Samorek/ BPiP PL fot. G. Samorek/ BPiP PL

Szanowni Pracownicy i Studenci Politechniki Lubelskiej,

w związku z rozpoczęciem prac budowlanych związanych z rewitalizacją terenów przy ul. Nadbystrzyckiej, obejmujących dotychczasowy parking przed Wydziałem Mechanicznym (WM) oraz Wydziałem Elektrotechniki i Informatyki (WEiI), następuje zmiana zasad korzystania z parkingów Politechniki Lubelskiej. Przewidywany termin zakończenia inwestycji to 30 kwietnia 2018 roku.

Parking znajdujący się przed WM i WEiI zostaje wyłączony z użytkowania ze względu na rozpoczęcie robót budowlanych i konieczność przekazania terenu Wykonawcy wyłonionemu w drodze przetargu.

Dotychczasowy ogólnodostępny parking znajdujący się między Wydziałem Elektrotechniki i Informatyki, Spichlerzem oraz Wydziałem Budownictwa i Architektury stanie się parkingiem udostępnionym tylko pracownikom korzystającym obecnie z parkingu przy WM i WEiI. Dotychczasowi użytkownicy tego parkingu mogą parkować za Wydziałem Inżynierii Środowiska. Realizacja powyższej inwestycji wiąże się z niedogodnościami zarówno dla pracowników, jak i studentów. Niedogodności tych nie da się jednak uniknąć, bowiem podejmowane prace są konieczne i w znaczący sposób poprawią komfort oraz bezpieczeństwo naszego kampusu. Prosimy zatem społeczność Uczelni o wyrozumiałość i współpracę, a w szczególności apelujemy o korzystanie z komunikacji miejskiej, głównie w pierwszych dniach po reorganizacji układu parkingów.

Ponieważ czasowe ograniczenie liczby miejsc do parkowania dotknie przede wszystkim naszych Studentów, pragniemy nadmienić, że liczba „studenckich” miejsc parkingowych jest w Politechnice Lubelskiej znacząco większa niż w innych uczelniach. Jednocześnie zwracamy uwagę, że parkowanie samochodów w sposób urągający nie tylko prawu o ruchu drogowym, ale także elementarnym zasadom współżycia społecznego (blokowanie dróg ewakuacyjnych, uniemożliwienie przejazdu innym pojazdom, niszczenie zieleni) będzie rozpatrywane jako postępowanie sprzeczne z treścią ślubowania immartykulacyjnego, ze wszystkimi tego konsekwencjami.

Dodatkowo przy nowo udostępnionym parkingu w godzinach 7.00-15.00 zorganizowana zostanie obsługa pracownika ochrony, który będzie pomagał rozwiązywać ewentualne problemy techniczne. Prosimy o podporządkowanie się jego zaleceniom.


Z poważaniem
Prof. dr hab. inż. Piotr Kacejko
Rektor Politechniki Lubelskiej