15 lutego 2019

Konkurs "Materiały przyszłości" dla uczniów szkół średnich

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół średnich, szczególnie maturzystów. Do konkursu zapraszamy ZESPOŁY 3-osobowe pod opieką Nauczyciela.
 
Nagrody:
1 miejsce - 3 x tablet
2 miejsce - 3 x smatwatch
3 miejsce - 3 x dysk SSD
 
Ponadto:
Wyróżnienia
Dla Opiekunów najlepszych zespołów wartościowe upominki
 
Cele konkursu:
 
  • Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów z zakresu wiedzy o materiałach
  • Zainteresowanie i lepsze przygotowanie uczniów do podjęcia wyższych studiów technicznych.
  • Pogłębianie i poszerzanie ogólnej wiedzy uczniów na podstawie różnych źródeł informacji.
  • Kształtowanie umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów technicznych. 
Tematy zadań konkursowych
 
Zespół realizuje wybrany temat pod opieką Nauczyciela. 
 
Temat 1:
Nowoczesne materiały w środkach transportu
 
Temat 2:
Proekologiczne rozwiązania opakowań do żywności
 
 
Jak rozwiązać zadania? Jak przygotować się do Wielkiego Finału?
 
 
Prace konkursowe to prace pisemne, napisane w dowolnym edytorze tekstu, z zachowaniem ogólnie przyjętych zasad formatowania tekstu:
1. Krótki przegląd literatury tematu z uwzględnieniem opisu aktualnie stosowanych rozwiązań materiałowych, na podstawie którego Uczestnicy zdefiniują problem materiałowy - cel opracowania.
2. Opracowanie rozwiązania postawionego problemu w postaci wizji przyszłości z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań w inżynierii materiałowej, z uwzględnieniem: wpływu na człowieka i środowisko, funkcjonalność, efektywność (w tym efektywność ekonomiczną) oraz niskoemisyjną technologię,
3. Wykaz wykorzystanej literatury.
 
Organizator oferuje zorganizowanie konsultacji wraz z możliwością skorzystania ze specjalistycznego oprogramowania (bazy danych materiałowych) po uzgodnieniu terminu e-mailem.
 
Objętość prac nie powinna przekraczać 20 stron maszynopisu (ale jest to tylko sugestia, a nie wymóg). Prace powinny być ilustrowane, a źródła pochodzenia informacji odpowiednio oznaczone (cytowania). Prace powinny być napisane samodzielnie, bez nieuprawnionego korzystania z obcych źródeł (plagiat). 
Prace należy składać w wersji elektronicznej (w formacie edytora tekstu lub pdf) przesyłając je na adres mailowy konkurs-im(at)pollub.pl. Prace muszą być wysłane z konta mailowego Szkoły z opcją potwierdzenia odbioru. Dodatkowo potwierdzenie wpłynięcia pracy wysłane będzie mailowo na adres Szkoły oraz na adresy Uczestników i Opiekunów. 
Do każdej pracy należy dołączyć zgodę uczestników Konkursu na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Konkursu (formularz).
 
Część finałowa
Uczestnicy zakwalifikowani do Finału przygotowują prezentacje (np. Power Point).
Prezentacja powinna zawierać:
 
- podstawowe informacje o Szkole, Zespole i Opiekunie, 
- w dalszej części prezentacji należy omówić temat, zgodnie ze schematem podanym w pkt. 4 Regulaminu.
 
Prezentacje są przedstawiane publicznie przez Zespoły w trakcie Finału. 
Prezentacje będą oceniane w oparciu o sposób przygotowania prezentacji multimedialnej oraz o sposób referowania. Po prezentacji możliwa jest dyskusja (pytania z sali) dotycząca prezentowanego tematu. Odpowiedzi oraz ich forma będą również oceniane.
Prezentacje części finałowej odbędą się na Wydziale Mechanicznym Politechniki Lubelskiej w dn. 15 marca 2019 roku. 
 
Komisja Konkursowa zapewnia wszystkie środki audiowizualne konieczne do przedstawienia prezentacji (komputer, rzutnik, nagłośnienie).
 
 
Terminarz Konkursu
 
 
  • Zgłoszenia: do dnia 08.02.2019 r. (piątek) (do godz. 23.59)
  • Nadsyłanie prac (Etap I): do dnia 26.02.2019 r. (wtorek) do godz. 15.00,
(wraz z formularzem zgody Uczestników Konkursu na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Konkursu - podpisany skan)
 
  • Ogłoszenie wyników I etapu: 04.03.2019 r.
  • Etap II (finał) – dnia 15.03.2019 r. 
 
Więcej informacji o konkursie jest dostępnych na stronie internetowej.