8 lutego 2019

Ogłoszenie o rekrutacji uzupełniającej na szkolenie z zakresu umiejętności prezentacyjnych

Biuro projektu „PL 2022 - Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Lubelskiej” ogłasza rekrutację uzupełniającą na szkolenie z zakresu umiejętności prezentacyjnych.
 
Szkolenie adresowane  jest do kadry dydaktycznej Politechniki Lubelskiej. Program szkolenia obejmuje zagadnienia teoretyczne dotyczące aparatu foniatrycznego człowieka, mechanizmu powstawania głosu a także techniki oddechowej przeponowo - żebrowej. Program zajęć integruje wszystkie zjawiska mające wpływ na kondycję głosu ludzkiego, prawidłową artykulację, dykcję a także modalność interpretacyjną tekstów, ich werbalizację opartą na hermeneutycznej koncepcji rozumienia wypowiadanych tekstów literackich: prozy i poezji.
Zdobyte przez kadrę kompetencje zostaną wykorzystane w ramach prowadzonych zajęć ze studentami przez co najmniej jeden semestr (rozpoczęty po zakończeniu otrzymywania wsparcia w projekcie).
 
Szkolenie ma na celu uzyskanie wyższej jakości prowadzonych zajęć dydaktycznych, prawidłowej emisji w procesie mowy, artykulacji i dykcji. W projekcie przewidziano 6 edycji szkolenia ( jedna edycja obejmuje 8 godzin, tj. 2 spotkania *4h dla 12 osób).
 
Pracownicy kadry dydaktycznej, zainteresowani szkoleniem  proszeni są o zapoznanie się z treścią Regulaminu projektu „PL 2022 - Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Lubelskiej” nr POWR.03.05.00-00-Z036/17 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i złożenie następujących dokumentów: 
 
  • kwestionariusz-formularz danych osobowych ( załącznik nr 1 do Regulaminu ),
  • list motywacyjny, 
  • opinia przełożonego wraz z jego zgodą na udział w formie wsparcia,
  • orzeczenie o niepełnosprawności (jeśli dotyczy).
 
Dokumenty należy składać w Biurze Podawczym (Rektorat), w terminie  do dnia 28.02.2019 r. w kopercie z dopiskiem „Szkolenie z umiejętności prezentacyjnych”.
 
Więcej informacji można uzyskać na stronie projektu.