14 lutego 2019

Legia Akademicka

W Politechnice Lubelskiej kontynuowany jest  nabór do programu przeszkolenia wojskowego studentów w ramach Legii Akademickiej. W dalszym ciągu przyjmowane są wnioski o powołanie do odbycia przeszkolenia wojskowego.
 
Wzorem roku ubiegłego program ten skierowany jest do kobiet jak i do mężczyzn którzy:
  • posiadają obywatelstwo polskie,
  • są studentami uczelni publicznej lub niepublicznej studiów licencjackich (inżynierskich), magisterskich lub jednolitych studiów wyższych,
  • posiadają kwalifikację wojskową (kategoria zdrowia A) – lub chcą odbyć kwalifikację wojskową,
  • są niekarani za przestępstwo umyślne.
By zostać zakwalifikowanym (ą) do przeszkolenia wojskowego należy pobrać wniosek znajdujący się na stronie internetowej Politechniki Lubelskiej, wypełnić go i jak najszybciej złożyć do Domu Studenckiego nr 3 PL, pokój nr 1004 – ppłk w st. spocz. Krzysztof Jarecki lub pokój nr 1007 st. bryg.  w st. spocz. Stanisław Sulenta.
 
Szkolenie teoretyczne w wymiarze 30 godzin zajęć lekcyjnych w formie wykładów obejmuje cztery bloki tematyczne:
  • podstawy wychowania obywatelskiego i wojskowego,
  • szkolenie bojowe,
  • szkolenie logistyczne,
  • szkolenie ogólne.
Zajęcia prowadzone będą wzorem roku ubiegłego w godzinach wieczornych, w tygodniu (szczegóły zostaną podane po sformowaniu się grupy). 
 
Szkolenie teoretyczne kończy się zaliczeniem i wydaniem zaświadczenia. Szkolenie teoretyczne zakończone zostanie w terminie nie późniejszym, jak 17 maja br.
 
II etap przeszkolenia wojskowego realizowany jest dla tych, którzy zakończą etap I (szkolenie teoretyczne), złożą wnioski o powołanie na ćwiczenia wojskowe do poprzez koordynatora Politechniki Lubelskiej. Wzór wniosku zostanie zamieszczony na stronie PL lub jest dostępny na stronach internetowych wojskowych komend uzupełnień.
 
Szkolenie praktyczne trwa w okresie przerwy wakacyjnej. Organizowane jest w dwóch turnusach. Każdy turnus obejmuje: moduł szkolenia podstawowego trwający 21 dni, zakończony egzaminem i złożeniem przysięgi wojskowej oraz moduł szkolenia podoficerskiego trwający również 21 dni, zakończony egzaminem i mianowaniem na stopień kaprala rezerwy.
 
Inne, szczegółowe informacje dotyczące przebiegu szkolenia teoretycznego i praktycznego będą zamieszczane na wyżej wymienionej stronie PL,  a także u koordynatorów zajęć (ppłk w st. spocz. Krzysztof Jarecki tel. 81 538 4186 lub st. bryg. w st. spocz. Stanisław Sulenta tel. 81 538 4798).
 
UWAGA !!!!
W bieżącej edycji projektu Legia Akademicka szczególną uwaga zwrócona jest w kierunku studentów związanych z kierunkiem kształcenia cyberbezpieczeństwa, informatyki, teleinformatyki, matematyki oraz kryptologii. 
 
Resort Obrony Narodowej 27 marca br. planuje spotkanie ze studentami Politechniki Lubelskiej, szczególnie ze studentami realizującymi program przeszkolenia wojskowego studentów w ramach Legii Akademickiej. 
 
Na spotkaniu przedstawicieli RON przybliżą tematykę przeszkolenia wojskowego studentów, roli studentów w odbudowywaniu potencjału obronnego Państwa oraz funkcjonowaniu rezerw osobowych w strukturach współczesnych sił zbrojnych. W związku z powstaniem nowego rodzaju wojsk w MON – wojsk obrony cyberprzestrzeni szczególnie zaproszeni na spotkanie są studenci kierunków informatyki, matematyki, robotyzacji kierunków wytwórczych. 
 
Szczegóły miejsca i dokładnego czasu spotkania zostanie podany w późniejszym terminie.
 
 
ppłk w st. spocz. Krzysztof Jarecki