22 maja 2019

Praca w warunkach szkodliwych – co to oznacza?

W niektórych zakładach pracy środowisko jest szkodliwe dla pracowników. Wówczas przysługują zatrudnionym dodatkowe przywileje, a pracodawca ma dodatkowe obowiązki. Co nazywamy szkodliwymi warunkami pracy i z czym wiąże się zatrudnienie na narażonym na nie stanowisku?

 

Warto podkreślić, że Kodeks pracy podaje dwa pojęcia, których nie należy mylić – szkodliwe warunki pracy oraz szczególne warunki pracy. Wykonywanie pracy w warunkach szczególnych upoważnia m.in. do przejścia na wcześniejszą emeryturę.

Nieco inaczej wygląda to w przypadku tzw. szkodliwych warunków pracy. Są to takie warunki, które mają negatywny wpływ na zdrowie i życie zatrudnionego, a przebywanie w nich może powodować rozwój szeregu chorób.

Szkodliwe warunki pracy

Co dokładnie określamy takim mianem? Pod względem zagrożenia warunki pracy dzielimy na trzy grupy czynników:

• szkodliwe – mogą doprowadzać do rozwoju tzw. choroby zawodowej, czyli takiej, której przyczyny ewidentnie wskazują na wykonywany zawód;
• uciążliwe – mają wpływ na ogólne samopoczucie pracowników, nie prowadzą jednak do trwałego pogorszenia stanu zdrowia lub rozwijania się chorób;
• niebezpieczne – mogą doprowadzić do wypadku przy pracy, w wyniku którego pracownik może odnieść urazy lub stracić zdrowie, a nawet życie.

Do głównych szkodliwych czynników zalicza się m.in.:

• czynniki fizyczne (hałas, niebezpiecznie narzędzia, wysoka temperatura otoczenia, nietypowe otoczenie itp.);
• czynniki chemiczne (substancje drażniące, żrące, toksyczne, trujące itp.);
• czynniki biologiczne (pleśń, bakterie, wirusy, grzyby itp.).

Jeśli w zakładzie pracy stwierdza się szkodliwe warunki pracy, pracodawca musi dokładnie dostosować się do przepisów BHP. Zapewnienie pracownikom bezpieczeństwa i w razie potrzeby niezwłocznej pomocy to jedne z podstawowych obowiązków pracodawcy w takiej sytuacji.

Mimo zagrożeń związanych z pracą w szkodliwych warunkach, według prawa pracodawcy nie mają obowiązku wypłacania pracownikom dodatków z tytułu tych niebezpieczeństw. Mogą udzielać takich świadczeń dobrowolnie, jednak dziś nie jest to częstą praktyką. 

Więcej informacji o problematycznych kwestiach związanych z tego rodzaju pracą znajdziesz w artykule: https://www.aplikuj.pl/porady-dla-pracodawcow/751/praca-w-warunkach-szkodliwych-czyli-w-jakich

Praca w warunkach szkodliwych – z jakimi zawodami jest związana?

W niektórych zawodach specyfika pracy wiąże się z przebywaniem w szkodliwych warunkach. Są to stanowiska związane z górnictwem, hutnictwem, energetyką, chemią, przemysłem ciężkim, budownictwem, transportem, gospodarką komunalną i rolnictwem. W tych zawodach pracownicy na co dzień stykają się z niebezpiecznymi maszynami, wyjątkowo trudnymi warunkami, groźnymi substancjami, oparami, pyłami, hałasem, nierzadko również chronicznym stresem.

Obowiązki pracodawcy

Pracodawca oprócz zapewnienia możliwie najbezpieczniejszych warunków mimo szkodliwych wpływów środowiska pracy, zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji czynników szkodliwych dla zdrowia. Taki rejestr powinien przedstawić pracownikom oraz szczegółowo objaśnić. Musi też pod rygorem wysokiej grzywny przechowywać aż przez 40 lat, licząc od dnia dokonania ostatniego wpisu. Dzięki tym zasadom, jeśli u osoby, która np. zrezygnowała z pracy, zostanie wykryta choroba zawodowa, będzie miał on prawo domagać się z tego tytułu świadczeń.

Więcej porad na temat pracy i ścieżek kariery oraz oferty pracy z regionu znajduje się na stronie:

  https://www.aplikuj.pl/praca/lublin