Wernisaż wystawy startARCHITEKCI’19

W piątek 7 lutego 2020 roku o godz. 18:00 na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej przy ul. Nadbystrzyckiej 40 odbędzie się wernisaż wystawy startARCHITEKCI’19 prezentujący projekty dyplomowe obronione w  2019 roku na kierunku architektura na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej.

Nazwa startARCHITEKCI stanowi grę słów odnoszącą się do określenia stararchitekci, którym określani są najsłynniejsi światowi architekci. Określenie startARCHITEKCI ma przeciwstawić im architektów będących na początku drogi zawodowej, których prace prezentowane są na wystawie. Niestety, wbrew założeniom pomysłodawców tytułu, jest on przez wiele osób rozumiany jako wezwanie do wyścigu między architektami. Tymczasem, pomimo tego, że architekci często ze sobą konkurują – choćby biorąc udział w konkursach - istotą zawodu architekta jest współpraca.

Wystawa startARCHITEKCI’19 jest to jedenasta, największa pod względem liczby projektów edycja wystawy startARCHITEKCI. Pierwsze dwie edycje miały miejsce w Warsztatach Kultury i były wydarzeniami wspierającymi kandydaturę Lublina do tytułu Europejska Stolica Kultury 2016, kolejne sześć edycji prezentowane było w Galerii Gala, zaś następne dwie w Centrum Spotkania Kultur. Pierwszy raz odbywa się ona w budynku uczelni.

Wystawa startARCHITEKCI’19 prezentuje 107 projektów dyplomowych ( 64 inżynierskie i 43 magisterskie) spośród 186 obronionych w 2019 roku na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej.  Projekty zostały wytypowane do udziału w wystawie przez ich promotorów.

Projekty są prezentowane na sześciu kondygnacjach nowego skrzydła Wydziału Budownictwa i Architektury – od parteru do piątego piętra.

Projekty są eksponowane na wystawie w podziale na 8 grup tematycznych: DOPEŁNIENIE, POTENCJAŁ, OD NOWA, DWOISTOŚĆ, MECHANIZM, DIALOG Z HISTORIĄ, WARSZTAT i ROZWÓJ. Ma to pomóc zwrócić uwagę na tkwiące w projektach wartości. W przypadku projektów wykonanych dla tych samych miejsc Z tego też względu projekty inżynierskie i magisterskie eksponowane są razem. W niniejszej broszurze zostały one odróżnione od siebie poprzez podanie przy imionach i nazwiskach autorów stopni (inż. arch. lub mgr inż. arch.) uzyskanych przez nich dzięki obronie prezentowanych na wystawie projektów. 


Zlokalizowany przy wejściu na parterze dział POTENCJAŁ poprzez zebrane w nim projekty wskazuje na możliwości, jakie daje architektura i urbanistyka w zakresie poszerzania możliwości miejsc dla których jest realizowana.  Podobne przesłanie zlokalizowany także na parterze dział OD NOWA. Pokazane tam projekty to propozycje zdefiniowania na nowo miejsc dla których zostały one wykonane. Duża część projektów w tym dziale to propozycje wykorzystania w nowy sposób istniejących obiektów, oraz przywrócenia do życia miejsc, które kiedyś były użytkowane. Są tam także propozycje w zakresie zdefiniowania na nowo mniejszych i większych fragmentów miast. Projekty zebrane na I piętrze w dziale DWOISTOŚĆ łączy możliwość rozpatrywania każdego z nich z punktu widzenia bardzo odmiennych i odległych od siebie aspektów. Dział ten wskazuje na złożoność zagadnień architektury. W eksponowanym na II piętrze dział MECHANIZM są projekty w których architektura została ukształtowana w sposób uwypuklający relacje funkcjonalne poszczególnych jej części, projekty w których kształtowaniu istotną rolę odegrały rozwiązania techniczne, a także projekty związane są z sytuacjami czyniącymi architekturę istotną częścią mechanizmu relacji społecznych.  Dział DIALOG Z HISTORIĄ, który można oglądać na III piętrze zbiera projekty czerpiące z wartości, jakie niesie dziedzictwo historyczne. Przy tym nie zebrano w nim jedynie projektów związanych z miejscami o uznanej wartości historycznej. Kilka z projektów odnosi się do dziedzictwa ostatnich kilkudziesięciu lat. Nie tylko materialnego. Także ideowego. Na IV piętrze w dziale DOPEŁNIENIE zostały projekty, których realizacja oznaczałaby uzupełnienie przestrzeni miast, dla których zostały zaproponowane, przede wszystkim przestrzeni społecznej. Prezentowany na V piętrze dział WARSZTAT zwraca uwagę na aspekty kształtowania architektury takie jak relacje materiału z formą, sposoby wpisywania nowych funkcji w istniejące budynki, czy dobieranie formy architektonicznej w dostosowaniu do charakteru otoczenia. Zlokalizowany także na V piętrze dział ROZWÓJ wskazuje na możliwość udziału architektury w procesach podnoszących jakość życia społeczności dla których jest tworzona, a także na możliwości rozwoju opartego na kontynuacji wykorzystywania istniejących obszarów zabudowanych wsi, miast i osiedli zamiast zajmowania pod zabudowę terenów z dala od istniejącej zabudowy.

Podczas trwania wystawy odbędą się obrady jury dziesiątej edycji, organizowanego przez Oddział Lublin Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP we współpracy z Wydziałem Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej, konkursu na najlepszy projekt dyplomowy inżynierski (Nagroda im. Tadeusza Witkowskiego), konkursu na najlepszy projekt magisterski, konkursu kwalifikującego dyplomowe projekty magisterskie do ogólnopolskich konkursów projektów dyplomowych (Nagroda im. Zbyszka Zawistowskiego – Dyplom Roku SARP, Polsko-Niemiecka Nagroda Integracyjna SARP-BDA. Jury to dokona także nominacji dyplomowych projektów inżynierskich do konkursu organizowanego przez Stowarzyszenie Architektów Polskich we Francji, oraz projektów magisterskich do międzynarodowego konkursu Young Talents Architecture Awards organizowanego przez Fundację Ludwiga Miesa van der Rohe.

Wydarzeniem towarzyszącym wystawie startARCHITEKCI’19 będzie otwarta dla wszystkich zainteresowanych prezentacja wybranych przez jury około dwudziestu projektów, której dokonają ich autorzy. Przez pogłębienie wiedzy o projektach pomoże ona jury w dokonaniu ostatecznego wyboru. Ogłoszenie wyników konkursów lokalnych i kwalifikacji do konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych będzie częścią kolejnego wydarzenia towarzyszącego wystawie. Podczas niego odbędzie się także dyskusja o zgromadzonych na wystawie projektach z udziałem zaproszonych gości.   

Wystawa została rozplanowana, przygotowania i urządzona przez studentów i absolwentów Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej. Plakat wystawy, którego autorem jest Yurii Halaibida został wybrany w konkursie przeprowadzonym przez uczestników wystawy.