Rekrutacja na szkolenie Installation, Storage and Computer with Windows Server 2016 – MS 20740

Biuro projektu „PL 2022- Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Lubelskiej” ogłasza rekrutację na szkolenie Installation, Storage and Computer with Windows Server 2016 – MS 20740.

Szkolenie adresowane do jednej osoby - pracownika Politechniki Lubelskiej, tworzącego  kadrę kierowniczą i administracyjną zgodnie z Regulaminem wsparcia dla kadry kierowniczej, administracyjnej i dydaktycznej Politechniki Lubelskiej (załącznik nr B do Regulaminu Projektu). Szkolenie przeprowadzone będzie w wymiarze 5 dni .

Szkolenie pozwoli uczestnikowi zaznajomić się z ogólną wiedzą na temat Windows Server 2016. Wymaganiami i zasobami niezbędnymi do zarządzania i konfiguracji systemu. Pozwoli lepiej zaplanować czas pracy i zasoby ludzkie potrzebne do wdrażania nowych rozwiązań i utrzymania obecnych a także planować nowe inwestycje i ich rozwiązania.
 

Szkolenie odbędzie się poza terenem Politechniki Lubelskiej, nie później niż koniec czerwca 2020 r.

 

Pracownicy kadry administracyjnej, zainteresowani szkoleniem  proszeni są o zapoznanie się z treścią Regulaminu projektu „PL 2022 - Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Lubelskiej” nr POWR.03.05.00-00-Z036/17w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i złożenie następujących dokumentów: kwestionariusz-formularz danych osobowych ( załącznik nr 1 do Regulaminu ), list motywacyjny, opinia przełożonego wraz z jego zgodą na udział w formie wsparcia, orzeczenie o niepełnosprawności ( jeśli dotyczy).

Dokumenty należy składać u specjalisty ds. szkoleń, Centrum Promocji  i Informacji Politechniki Lubelskiej (Rdzewiak, p.213), w terminie  do dnia  4 marca 2020 r.. Dokumenty należy składać w kopercie z dopiskiem nazwy szkolenia "Rekrutacja na szkolenie Installation, Storage and Computer with Windows Server 2016 – MS 20740”.