17 marca 2020

Zalecenia dotyczące dalszego funkcjonowania Uczelni

 

Szanowni Państwo, Pracownicy i Studenci Politechniki Lubelskiej,

działania mające na celu ograniczenie skutków zagrożenia wirusem COVID-19 mają charakter dynamiczny, stąd też kolejne pismo zawierające najnowsze zalecenia władz Uczelni oraz istotne informacje. 

Biorąc pod uwagę sytuację zagrożenia epidemicznego, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego postanowił wprowadzić dodatkowe ograniczenie działalności uczelni nadzorowanych przez MNiSW na terenie całego kraju. Zgodnie z informacją przedstawioną na stronach ministerstwa, w okresie od 18 marca do 25 marca 2020 r. pracownicy uczelni (zarówno nauczyciele akademiccy, jak i pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi) nie będą mieli obowiązku świadczenia pracy na terenie uczelni, z wyłączeniem przypadków, gdy jest to niezbędne dla zapewnienia ciągłości jej funkcjonowania.

W Dzienniku Ustaw RP ukazała się nowelizacja rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11.03.2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz U z 16.03.2020 r. poz. 455).

Ministerstwo wyjaśnia, że rektorzy uczelni od dnia 18 marca do dnia 25 marca br. muszą wyznaczyć pracowników, których praca jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działalności uczelni i którzy nie będą mogli skorzystać z przepisu rozporządzenia.

W związku z powyższym polecam przeprowadzenie w dniu dzisiejszym następujących działań:

  • Dziekani wydziałów Politechniki opracują wykaz stanowisk pracowników NNA niezbędnych do zapewnienia ograniczonego funkcjonowania jednostek i bezpieczeństwa majątku oraz infrastruktury technicznej wydziałów i przypiszą je pracownikom pracujących w trybie dyżurów (także zdalnych – internetowych i telefonicznych);
  • Kanclerz Politechniki opracuje wykaz stanowisk pracowników NNA niezbędnych do zapewnienia ograniczonego funkcjonowania administracji centralnej, domów studenckich i przypisze je pracownikom pracującym w trybie dyżurów (także zdalnych – internetowych i telefonicznych);
  • Kierownicy pozostałych jednostek (podległych prorektorom oraz rektorowi) dokonają w tym samym trybie analogicznych czynności.

Powyższe decyzje i ustalenia zostaną przedstawione władzom Uczelni i społeczności akademickiej, tak by zarówno studenci, jak i pracownicy nie zostali sparaliżowani brakiem informacji o trybie funkcjonowania poszczególnych jednostek.

Zachowują aktualność zalecenia przedstawione w komunikacie rektora z dnia 16.03.2020 r. w zakresie trybu pracy nauczycieli akademickich i procesu zdalnego kształcenia.  

Pragnę poinformować, że zakażona koronawirusem studentka Politechniki jest w bardzo dobrym stanie i wkrótce opuści szpital. Służby zaopatrzenia Uczelni zakupiły sporą ilość płynu dezynfekcyjnego oraz kilkadziesiąt pojemników, które będą umieszczane w toaletach (jako wiszące) oraz na korytarzach i w innych wytypowanych pomieszczeniach. Udało się też zakupić pewną liczbę masek, które będą przydzielane pracownikom na stanowiskach najbardziej narażonych na kontakty z innymi osobami i groźbę zakażenia.

 

Z wyrazami szacunku

Prof. Piotr Kacejko

 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19