23 grudnia 2020

DZIEKAN WYDZIAŁU PODSTAW TECHNIKI POLITECHNIKI LUBELSKIEJ ogłasza konkurs na stanowisko ASYSTENTA w Zakładzie Badań Interdyscyplinarnych w Katedrze Podstaw Techniki

DZIEKAN
WYDZIAŁU PODSTAW TECHNIKI POLITECHNIKI LUBELSKIEJ
ogłasza konkurs na stanowisko
ASYSTENTA
w Zakładzie Badań Interdyscyplinarnych
w Katedrze Podstaw Techniki

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) i Statucie PL.

 

Wymagane kwalifikacje:
• przynajmniej stopień magistra inżyniera w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja;
• predyspozycje do pracy dydaktycznej w zakresie nauk technicznych oraz informatyki technicznej;
• udokumentowane osiągnięcia w pracy naukowej i organizacyjnej;
• dobra znajomość języka angielskiego;
• płynna w mowie i piśmie znajomość języka polskiego;

Wykaz wymaganych dokumentów:
• pisemne zgłoszenie do konkursu oraz list motywacyjny;
• oświadczenie kandydata, że Politechnika Lubelska będzie podstawowym miejscem pracy;
• oświadczenie o dziedzinie nauki i dyscyplinie naukowej;
• oświadczenie kandydata upoważniające do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową;
• kwestionariusz osobowy;
• 2 zdjęcia;
• odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych;
• udokumentowana dotychczasowa działalność w ramach posiadanych kwalifikacji;
• klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata w celu realizacji procesu rekrutacji;

Komplet dokumentów należy przesłać pocztą na adres: Dziekan Wydziału Podstaw Techniki Politechniki Lubelskiej, ul. Nadbystrzycka 38, 20-618 Lublin, a ich kopię drogą elektroniczną na adres wpt.sekretariat@pollub.pl w terminie do dnia 15.02.2021 r. Przesyłane drogą elektroniczną pliki nie mogą przekroczyć rozmiaru 25 MB w jednym mailu. Planowane zatrudnienie od 25.02.2021 r.

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata w celu realizacji procesu rekrutacji (RODO)