23 grudnia 2020

Dziekan Wydziału Zarządzania Politechniki Lubelskiej w Lublinie ogłasza K O N K U R S O T W A R T Y na stanowisko adiunkta w Katedrze Metod Ilościowych w Zarządzaniu

Dziekan Wydziału Zarządzania
Politechniki Lubelskiej w Lublinie

ogłasza

K O N K U R S O T W A R T Y

na stanowisko adiunkta w Katedrze Metod Ilościowych w Zarządzaniu

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.) oraz w Statucie Politechniki Lubelskiej.

 

Wymagane kwalifikacje:
• wykształcenie wyższe wyprofilowane na zarządzanie/informatyczne aspekty zarządzania;
• dyplom doktora w dyscyplinie nauki o zarządzaniu;
• predyspozycje i zamiłowanie do pracy naukowej i dydaktycznej;
• doświadczenie dydaktyczne na poziomie akademickim w zakresie nauk matematycznych;
• doświadczenie praktyczne w zakresie modelowania matematycznego i statystycznego;
• aktywność organizacyjna i publikacyjna w czasopismach z listy Web of Science;
• udział w projektach badawczych krajowych i międzynarodowych;
• znajomość języka polskiego i angielskiego.

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o przesłanie tradycyjną pocztą na adres: Wydział Zarządzania Politechnika Lubelskiej, 20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 38, z dopiskiem „Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Metod Ilościowych w Zarządzaniu” następujących dokumentów:
* podanie (pisemne zgłoszenie do konkursu);
* życiorys;
* kwestionariusz osobowy;
* odpisy dyplomów;
* wykaz osiągnięć zawodowych;
• inne informacje o działalności kandydata;
• klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 29 stycznia 2021 r.

Klauzula zgody oraz Klauzula informacyjna na przetwarzanie danych osobowych kandydata w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji (RODO)