5 stycznia 2021

Ogłoszenie o rekrutacji na szkolenie przygotowujące do certyfikatu PRINCE 2

Biuro projektu „PL 2022- Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Lubelskiej” ogłasza rekrutację na szkolenie przygotowujące do certyfikatu PRINCE 2.

Szkolenie adresowane jest do 20 osób (1 grupa) - pracowników Politechniki Lubelskiej, tworzących  kadrę kierowniczą i administracyjną zgodnie z Regulaminem wsparcia dla kadry kierowniczej, administracyjnej i dydaktycznej Politechniki Lubelskiej (załącznik nr B do Regulaminu Projektu). Szkolenie w wymiarze 24 godziny akademickie (3 dni) w trybie stacjonarnym.

Szkolenie przygotowuje do certyfikacji Prince2 na poziomie Foundation poprzez przekazanie założeń metodyki Prince2, w tym m.in.: 
1) wprowadzenie do Prince2, 
2) procesy (przygotowanie projektu, zarządzanie strategiczne projektem, inicjowanie projektu, sterowanie etapem, zarządzanie wytwarzaniem produktów, zarządzanie zakresem etapu, zamykanie projektu)
3) tematy (uzasadnienie biznesowe, organizacja, plany, ryzyka, jakość, postępy, zmiany)
4) przygotowanie do egzaminu i egzamin wraz z certyfikatem.

Szkolenie pozwalające podnieść kompetencje pracowników w zakresie zarządzania projektami. Szkolenie stanowić będzie wsparcie w tym kontekście, zwłaszcza w następujących obszarach: prowadzenie projektów w sposób kontrolowany na wszystkich etapach jego realizacji, ułatwienie komunikacji w zespole projektowym, prawidłowe przypisywanie zadań i obowiązków, zarządzanie ryzkiem w projekcie. Szkolenie trwa 3 dni/24 h.
Egzamin dla poziomu Foundation odbywa się trzeciego dnia szkolenia, po zakończeniu części teoretycznej.

Pracownicy kadry administracyjnej, zainteresowani szkoleniem  proszeni są
o zapoznanie się z treścią Regulaminu projektu „PL 2022 - Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Lubelskiej” nr POWR.03.05.00-00-Z036/17w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i złożenie następujących dokumentów: kwestionariusz-formularz danych osobowych ( załącznik nr 1 do Regulaminu ), list motywacyjny, opinia przełożonego wraz
z jego zgodą na udział w formie wsparcia, orzeczenie o niepełnosprawności ( jeśli dotyczy).

 

Dokumenty należy składać u specjalisty ds. szkoleń, Centrum Promocji  i Informacji Politechniki Lubelskiej (CENTECH p. 104), w terminie  do dnia  22 stycznia 2021 r. Dokumenty należy składać w kopercie z dopiskiem nazwy szkolenia "Rekrutacja na szkolenie z PRINCE 2”.