14 stycznia 2021

Dziekan Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej ogłasza KONKURS OTWARTY na stanowisko asystenta w Katedrze Automatyki i Metrologii

Dziekan
Wydziału Elektrotechniki i Informatyki
Politechniki Lubelskiej
ogłasza KONKURS OTWARTY
na stanowisko ASYSTENTA
w Katedrze Automatyki i Metrologii

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn zm.) oraz w Statucie Politechniki Lubelskiej.

 

Wymagane kwalifikacje:

 • tytuł zawodowy magistra inżyniera uzyskany na kierunku Elektrotechnika,
 • ukończenie studiów z oceną bardzo dobry,
 • znajomość systemów pomiarowych lub układów regulacji udokumentowana pracą dyplomową lub publikacjami,
 • znajomość języka polskiego na poziomie umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym komunikowanie się oraz przygotowanie tekstów technicznych z zakresu automatyki i metrologii.

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć:

 • pisemne zgłoszenie do konkursu,
 • życiorys,
 • kwestionariusz osobowy,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów,
 • oświadczenie kandydata, że Politechnika Lubelska będzie podstawowym miejscem pracy,
 • klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata w celu realizacji procesu rekrutacji.

Zgłoszenie do konkursu wraz z wymienioną wyżej dokumentacją należy złożyć w sekretariacie Wydziału Elektrotechniki i Informatyki, pok. 216
20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 38A;

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 15 lutego 2021 r.

kontakt mailowy: we.sekretariat@pollub.pl

klauzule dot. przetwarzania danych osobowych kandydata w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji RODO