O Dziale

Do podstawowych zadań Działu Nauczania i Toku Studiów należą m.in.:

 1. Nadzór i koordynacja procesu kształcenia łącznie ze studiami podyplomowymi, studiami i kursami specjalnymi oraz studiami indywidualnymi:
  • opracowywanie rocznych planów zadań dydaktycznych w oparciu o obowiązujące plany i programy studiów,
  • koordynacja rozkładów zajęć dydaktycznych z planami i programami studiów na wszystkich kierunkach i poziomach kształcenia,
  • koordynacja planów obsady dydaktycznej z planami zadań dydaktycznych,
  • gromadzenie, przechowywanie aktualnych i zatwierdzonych przez rady wydziału planów studiów i programów nauczania,
  • koordynacja i nadzór nad prawidłowością prowadzenia przez dziekanaty dokumentacji przebiegu studiów,
  • współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi uczelni, spoza Uczelni i MNiSW w sprawach dotyczących realizacji procesu dydaktycznego.
 2. Prowadzenie centralnej ewidencji studentów - albumu studentów oraz księgi dyplomów.
 3. Ewidencja kierunków studiów i specjalności prowadzonych na studiach pierwszego drugiego stopnia.
 4. Ewidencja dyscyplin nauki prowadzonych na studiach doktoranckich – trzeciego stopnia.
 5. Opracowywanie organizacji roku akademickiego.
 6. Preorientacja obejmująca zasady przyjmowania na studia oraz współpraca z MNiSW, CKE oraz Kuratorium w tym zakresie.
 7. Opracowywanie projektów aktów normatywnych, dotyczących zasad organizacji i realizacji dydaktyki w świetle ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i jej aktów wykonawczych.
 8. Opracowywanie informacji zbiorczej dotyczącej obsady kadrowej kierunków studiów prowadzonych w Uczelni.
 9. Opracowywanie zbiorczego planu i sprawozdawczości z zakresu działalności dydaktycznej w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, studiów doktoranckich i podyplomowych dla Władz Uczelni, MNiSW, GUS i innych instytucji.
 10. Sprawdzanie poprawności przygotowanych przez jednostki planów zatrudnienia i zajęć dydaktycznych oraz sprawozdań z wykonania zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym i letnim.
 11. Opracowywanie analiz z wykonania zadań dydaktycznych i wypłaconych wynagrodzeń za zajęcia wynikające z procesu dydaktycznego dla potrzeb polityki kadrowej i finansowej Uczelni.
 12. Sporządzanie analiz obciążeń nauczycieli akademickich na podstawie planowanych zajęć dydaktycznych, rozliczanie dydaktyki Uczelni w zakresie - wykonania pensum i naliczania godzin ponadwymiarowych, prowadzenia prac dyplomowych, przygotowywanie i rozliczanie umów cywilnoprawnych.
 13. Sporządzanie umów z pracownikami Uczelni niebędącymi nauczycielami akademickimi oraz osobami spoza Uczelni realizującymi zajęcia dydaktyczne, prowadzenie rozliczenia zawartych umów.
 14. Obsługa wyznaczonych organizacji, komisji i zespołów związanych z kompetencjami Prorektora ds. Studenckich m.in. obsługa administracyjna Komisji dyscyplinarnej dla studentów, Komisja dyscyplinarna dla doktorantów, Komisji likwidacyjnej druków ścisłego zarachowania.
 15. Koordynacja współpracy w zakresie kształcenia z innymi podmiotami świadczącymi usługi edukacyjne.
 16. Analizowanie przepisów dotyczących procesu dydaktycznego w zakresie standardów kształcenia i wymogów kadrowych.
 17. Koordynacja działań związanych z wprowadzeniem wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia.

Pracownicy Działu zajmują się również udzielaniem szczegółowych informacji w sprawie zasad i trybu przyjmowania na kandydatów na studia w Politechnice Lubelskiej