Realizacja procesu dydaktycznego

1. Pensum dydaktyczne - obowiązkowy roczny wymiar zajęć dydaktycznych nauczycieli akademickich.

Przez pensum dydaktyczne rozumie się obowiązkowy roczny wymiar zajęć dydaktycznych nauczyciela akademickiego, wynikający z zatrudnienia w Politechnice Lubelskiej.

2. Obowiązkowy roczny wymiar zajęć dydaktycznych dla nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uczelni jako podstawowym miejscu pracy, na stanowiskach, wynosi:

 • profesor z tytułem naukowym - 180 
 • doktor habilitowany zatrudniony na stanowisku profesora   nadzwyczajnego - 210
 • profesor wizytujący - 210 
 • adiunkt - 240
 • asystent - 240
 • starszy wykładowca, docent - 360
 • wykładowca - 360
 • lektor, instruktor - 540

2. Osoby zatrudnione w niepełnym wymiarze czasu pracy obowiązuje wymiar pensum proporcjonalny do wymiaru etatu.

3. Dział Nauczania i Toku Studiów po otrzymaniu wszystkich sprawozdań z danej jednostki organizacyjnej:

 • dokonuje kontroli merytorycznej,
 • dokonuje naliczenia tzw. "godzin obliczeniowych – usprawiedliwionych bądź zaliczonych" i rozliczenia pensum dydaktycznego,
 • nalicza godziny ponadwymiarowe i przekazuje do Kwestury celem dokonania wypłaty za godziny ponadwymiarowe.

Podstawa prawna: Uchwała Nr 41/2014/VIII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 20 listopada 2014 r.

Umowy cywilnoprawne z zakresu działalności dydaktycznej mogą być zawierane z pracownikami Uczelni lub specjalistami spoza Uczelni w przypadku, gdy zostały wypełnione pensa dydaktyczne pracowników Uczelni z danej dziedziny (specjalności) bądź określone zajęcia dydaktyczne nie mogą być wykonane przez pracowników Uczelni.