Biuro Rzecznika Patentowego

 ul. Nadbystrzycka 36
 pok. 10 (parter)
 20-618 Lublin

  tel. 81-538 41 30
 ul. Nadbystrzycka 36
 pok. 601b (szóste piętro)
 20-618 Lublin

 tel. 81-538 46 29
 
 Biuro czynne w dniach
 od poniedziałku do piątku
 700 - 1500

Biuro czynne w dniach:
wtorek, środa 700 - 1500

czwartek 700 - 1100

 Rzecznik patentowy
 mgr inż. Maciej Nowicki,  e-mail: m.nowicki@pollub.pl

 Rzecznik patentowy
 mgr inż. Tomasz Milczek e-mail: t.milczek@pollub.pl 

 Specjalista
 Anna Ciekot
 e-mail: a.ciekot@pollub.pl

 Starszy referent,
 aplikant rzecznikowski
 mgr Paulina Pater

 Fax. 81-5384170

Statystyki i wykazy 

Ochrona przedmiotów własności przemysłowej. Biuro Rzecznika  Patentowego zajmuje się prawną ochroną projektów wynalazczych dokonanych w Politechnice Lubelskiej, udzielaniem porad w zakresie prawa własności przemysłowej pracownikom i studentom Politechniki Lubelskiej oraz prowadzi informację patentową. 

Rzecznik patentowy
jest pełnomocnikiem strony w postępowaniu przed urzędem Patentowym RP oraz sądami powszechnymi (w sprawach własności przemysłowej). Przygotowuje i sporządza dokumentację zgłoszeniową. Dokumentacja wykonana jest w oparciu o materiały dostarczone przez twórców projektów wynalazczych, konsultacje z twórcami oraz poszukiwania w literaturze patentowej. Dokumentacja wysyłana do Urzędu Patentowego RP, jest przygotowana zgodnie z wymogami aktualnych przepisów ustawy Prawo własności przemysłowej.

Formy ochrony przedmiotów własności przemysłowej: patent na wynalazki, prawa ochronne na wzory użytkowe i na znaki towarowe, prawa z rejestracji wzorów przemysłowych, prawa z rejestracji na oznaczenia geograficzne oraz z rejestracji topografii układów scalonych.