Józef Kuczmaszewski

Prof. dr hab. inż. Józef KUCZMASZEWSKI

Rektor Politechniki Lubelskiej
1.09.2002-31.09.2008

Prof. dr hab. inż. Józef Kuczmaszewski urodził się 23.09.1951 r. w małej miejscowości Klocówka w powiecie Tomaszów Lubelski. Szkołę średnią ukończył w 1970 r., w tym samym roku rozpoczął studia w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Lublinie. Z wykształcenia jest inżynierem mechanikiem. Od 1974 r. pracuje, po uzyskaniu tytułu zawodowego inżynier mechanik, w macierzystej uczelni. W 1977 r. ukończył studia magisterskie. Rozprawę doktorską obronił w 1981 r. Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych nadała mu Rada Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej w 1996 r. Tytuł naukowy profesora nauk technicznych uzyskał w 2007 roku. 

W latach 1993-1999 pełnił funkcję prodziekana ds. studenckich Wydziału Mechanicznego PL. Od 2000 r. kieruję jedną z największych katedr w uczelni - Katedrą Podstaw Inżynierii Produkcji. 

W latach 1999 - 2002 był członkiem Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych. W latach 2002-2008 pełnił przez dwie kadencje funkcję rektora Politechniki Lubelskiej. W kadencji 2005-2008 był wiceprzewodniczącym Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych. Jest członkiem Komitetu Inżynierii Produkcji PAN (od 2017 roku wiceprzewodniczącym) oraz członkiem Komitetu Budowy Maszyn PAN. 

 Swój kapitał kompetencji w nauce i jej organizacji, oraz nowoczesnej edukacji, stara się spożytkować dla dobra publicznego, między innymi jako Członek Rady Fundacji Rektorów Polskich oraz w latach 2008 - 2018 jako przewodniczący Rady Programowej Lubelskiego Klubu Biznesu, organizacji pracodawców zrzeszającej ponad 300 firm. 

Jego zainteresowania naukowe dotyczą technologii klejenia materiałów konstrukcyjnych w budowie maszyn, prognozowania wytrzymałości konstrukcji sklejanych, także obróbki materiałów, zwłaszcza stosowanych w przemyśle lotniczym i samochodowym. 

 Zdobyta w tym obszarze wiedza i doświadczenie zaowocowały realizacją wielu projektów badawczych oraz rozpraw doktorskich. W dorobku naukowym posiada ponad 200 opublikowanych prac, 9 rozpraw, skryptów i monografii, 4 patenty, ponad 60 recenzji rozpraw doktorskich, habilitacyjnych i oceny dorobku naukowego w postępowaniach o tytuł profesora, liczne recenzje artykułów dla czasopism krajowych i zagranicznych oraz niepublikowane opracowania dla przemysłu. Był promotorem w 9 zakończonych przewodach doktorskich (dwie osoby są już po habilitacji), 3 kolejne przewody doktorskie są wszczęte. Wielokrotnie wygłaszał wykłady otwarte, między innymi w ramach SIMP, na seminariach krajowych i zagranicznych. Pod jego kierunkiem wykonano około 200 prac inżynierskich i magisterskich. Jest członkiem Komisji Inżynierii Powierzchni Oddziału PAN w Poznaniu, Komisji Budowy i Eksploatacji Maszyn, Elektrotechniki i Budownictwa Oddziału PAN w Lublinie oraz członkiem rzeczywistym Lubelskiego Towarzystwa Naukowego.