Oświadczenia

Oświadczenia będące załącznikami do Statutu PL:

  • Oświadczenie kandydata o posiadaniu biernego prawa wyborczego - WZÓR
  • Oświadczenie kandydata o niepełnieniu funkcji organów jednoosobowych w innej uczelni oraz że nie jest założycielem uczelni niepublicznej - WZÓR
  • Oświadczenie kandydata o znajomości treści art. 129 ustawy Prawo szkolnictwie wyższym - WZÓR

Ustawa z dnia 27 lipca 2015 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.) - art. 129


Składanie oświadczeń lustracyjnych przez osoby wyrażające zgodę na kandydowanie w wyborach organów jednoosobowych lub ich zastępców

W procedurze wyborów organów jednoosobowych (rektora i dziekanów) oraz osób pełniących inne funkcje z wyboru (prorektorów i prodziekanów) ma zastosowanie Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1388). 

Osoby urodzone przed dniem 1 sierpnia 1972 r., które kandydują do funkcji rektora, prorektora, dziekana lub prodziekana w kadencji 2016-2020, w chwili wyrażenia zgody na kandydowanie, mają obowiązek złożyć:

  • oświadczenie lustracyjne, bądź 
  • informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego, 

według następujących wzorów:

  • Informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego - WZÓR
  • Oświadczenie lustracyjne - WZÓR

Oświadczenie bądź informację o złożeniu oświadczenia kandydat do funkcji: 

  • rektora bądź prorektora przesyła Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 
  • dziekana bądź prodziekana składa do Rektora w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „imię i nazwisko – oświadczenie lustracyjne – data”, gdzie otrzymuje potwierdzenie przyjęcia.

Potwierdzenie złożenia dokumentów, o których mowa powyżej, wraz z wymaganymi Statutem oświadczeniami, należy złożyć do odpowiedniej komisji wyborczej, w terminach ustalonych w harmonogramie czynności wyborczych.