Oświadczenia - wzory dokumentów

1. OŚWIADCZENIA BĘDĄCE ZAŁĄCZNIKAMI DO STATUTU POLITECHNIKI LUBELSKIEJ:

 • (§ 44 ust. 1 Statutu PL) Oświadczenie kandydata o posiadaniu biernego prawa wyborczego (załącznik nr 6c do Statutu PL)- WZÓR
 • (§ 44 ust. 2 Statutu PL) Oświadczenie kandydata o niepełnieniu funkcji organów jednoosobowych w innej uczelni oraz że nie jest założycielem uczelni niepublicznej (załącznik nr 6d do Statutu PL)  - WZÓR
 • (§ 44 ust. 3 Statutu PL) Oświadczenie kandydata o znajomości treści art. 20 ust. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 85) w związku z art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 430, z późn. zm.) (załącznik nr 6e do Statutu PL)- WZÓR

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85) - art. 20

Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 430, z późn. zm.) - art. 7


2. OŚWIADCZENIE LUSTRACYJNE I INFORMACJA O UPRZEDNIM ZŁOŻENIU OŚWIADCZENIA LUSTRACYJNEGO

Zgodnie z art. 7 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 430, z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą, osoba ubiegająca się o pełnienie funkcji publicznych, urodzona przed dniem 1 sierpnia 1972 roku, w chwili wyrażenia zgody na kandydowanie lub zgody na objęcie lub wykonywanie funkcji zobowiązana jest przedłożyć odpowiedniemu organowi oświadczenie lustracyjne, dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi  organami  w okresie  od  dnia  22 lipca  1944 r.  do  dnia  31 lipca  1990 r.

Na podstawie art. 4 pkt 18 Ustawy obowiązek złożenia oświadczenia lustracyjnego dotyczy: członka rady uczelni, rektora, członka kolegium elektorów, członka senatu oraz osoby będącej członkiem organu w rozumieniu art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (członek rady dyscypliny naukowej) (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85), jak również osób pełniących funkcję kierowniczą (art. 4 pkt 44 Ustawy), którymi zgodnie z § 31 Statutu PL są:

 • prorektor,
 • dziekan,
 • przewodniczący rady dyscypliny naukowej,
 • prodziekan,
 • dyrektor szkoły doktorskiej,
 • kierownik katedry,
 • kanclerz,
 • kwestor,
 • dyrektor/kierownik jednostki ogólnouczelnianej i międzywydziałowej,
 • kierownik uczelnianego lub wydziałowego laboratorium.

Organy właściwe do złożenia oświadczenia lustracyjnego lub informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia

 • Zgodnie z art. 8 pkt 17 lit. c Ustawy, organem właściwym do odebrania oświadczenia lustracyjnego od osoby kandydującej na funkcję rektora jest właściwy podmiot powołujący, lub dokonujący wyboru. 
 • Właściwym organem do przedłożenia oświadczenia lustracyjnego w stosunku do członka rady uczelni, członka kolegium elektorów i członka senatu (art. 8 pkt 17 lit. a  Ustawy) oraz osób pełniących funkcję kierowniczą (art. 8 pkt 41 Ustawy) jest rektor.

W przypadku, gdy kandydat składał już oświadczenie lustracyjne, wygasa obowiązek jego powtórnego złożenia, ale jest zobowiązany do złożenia informacji o uprzednim złożeniu takiego oświadczenia (art. 7 ust. 3 i 3a Ustawy).

Oświadczenie lustracyjne lub informację o uprzednim złożeniu oświadczenia składa się bez wezwania rektora, w chwili wyrażenia zgody na kandydowanie lub zgody na objęcie lub wykonywanie funkcji, lub stanowiska w  kopercie w rektoracie Politechniki Lubelskiej, pok. 104 (Biuro Rektora i Organizacji Uczelni/Uczelniana Komisja Wyborcza) z oznaczeniem:

 • imienia i nazwiska,
 • daty złożenia oświadczenia,
 • dopisek: „oświadczenie lustracyjne”.

Organ, któremu składane są: oświadczenia lustracyjne lub informacje o uprzednim złożeniu takiego oświadczenia, przekazuje je niezwłocznie (art. 7 ust. 5 Ustawy) do Biura Lustracyjnego Instytutu Pamięci Narodowej celem rozpoznania.

 • oświadczenie lustracyjne  WZÓR
 • informacja o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego - WZÓR
Biuro Lustracyjne Instytutu Pamięci Narodowej uruchomiło nową aplikację o nazwie „System informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego”. Aplikacja jest dedykowana osobom fizycznym, które złożyły w przeszłości oświadczenia lustracyjne, a nie pamiętają daty lub miejsca (organu przyjmującego) złożenia takiego dokumentu. Po wprowadzeniu numeru PESEL oraz imienia ojca (szczegółowa instrukcja jest umieszczona przy aplikacji) system podaje datę złożenia oświadczenia lustracyjnego oraz nazwę organu, któremu oświadczenie zostało przedłożone, nie udziela natomiast informacji o treści oświadczenia lustracyjnego.