Zasady i tryb przeprowadzania wyborów

Zasady i tryb wyborów organów kolegialnych, kolegiów elektorów oraz organu jednoosobowego i rad wydziałów określają przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 85), Statut Politechniki Lubelskiej - rozdział IV "Wybory" oraz harmonogram wyborczy.

Statut Politechniki Lubelskiej

Rozdział IV Statutu Politechniki Lubelskiej - Wybory

Uchwała Nr 11/2020/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 20 lutego 2020 r. zmieniająca Uchwałę Nr 23/2019/VII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Politechniki Lubelskiej wprowadziła następujące zmiany w zakresie procesu wyborczego w Politechnice Lubelskiej:

- § 31 ust. 6 otrzymuje następujące brzmienie:
„6. Powołanie osób do pełnienia funkcji prorektora ds. studenckich i prodziekana ds. studenckich wymaga uzgodnienia z samorządem studenckim, a powołanie dyrektora szkoły doktorskiej wymaga uzgodnienia z samorządem doktorantów. Niezajęcie stanowiska przez samorząd w terminie 7 dni od dnia zapytania skierowanego odpowiednio przez rektora, rektora-elekta lub dziekana–elekta uważa się za wyrażenie zgody.”;
- § 37 pkt 1 otrzymuje następujące brzmienie:
„1) czynne prawo wyborcze przysługuje nauczycielom akademickim zatrudnionym w Uczelni, pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi, studentom i doktorantom Uczelni;”;
- w § 39 ust. 2 skreśla się pkt 2;
- w § 41 skreśla się ust. 2 ;
- w § 46 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:
„6. Kolegium elektorów na pierwszym posiedzeniu wybiera przewodniczącego kolegium elektorów z grupy elektorów – przedstawicieli nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach profesora lub profesora uczelni.”

Uchwała Nr 2/2020/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie określenia liczby elektorów w kolegium elektorów Uczelni oraz liczby członków Senatu Politechniki Lubelskiej na kadencję 2020-2024.

Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85)