Centrum Innowacji i Zaawansowanych Technologii

Centrum Innowacji i Zaawansowanych Technologii powstało w celu wzmocnienia i usprawnienia działań Politechniki Lubelskiej w zakresie promocji nowych technologii, promowania i wdrażania wyników prac naukowych oraz lepszego wykorzystania potencjału intelektualnego i technicznego uczelni.

Centrum rozpoczęło działalność z dniem 1 września 2006 r. na podstawie Uchwały Senatu Politechniki Lubelskiej Nr 1/2006/II z dnia 23 marca 2006 r.

Szczegółowe zasady funkcjonowania Centrum reguluje Regulamin wprowadzony Zarządzeniem Nr R-39/2006 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie utworzenia Centrum Innowacji i Zaawansowanych Technologii Politechniki Lubelskiej.

29 października 2009 r. podpisano umowę z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości dotyczącą dofinansowania budowy Centrum Innowacji i Zaawansowanych Technologii PL w ramach projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007–2013. Okres realizacji projektu to 18.07.2008 r. – 28.12.2012 r. a całkowita wartość projektu wynosi 68.356.467,59 zł.

Opis projektu
Celem projektu jest budowa budynku Centrum Innowacji i Zaawansowanych Technologii PL wraz z infrastrukturą techniczną, w którym znajdować się będzie łącznie ponad 30 wysoko wyspecjalizowanych laboratoriów i pracowni dydaktyczno-badawczych. Zbudowany zostanie również parking.
Inwestycja obejmować będzie pięć laboratoriów z zakresu technologii budowlanej, w szczególności z zakresu materiałów dla budownictwa i drogownictwa (nieistniejące aktualnie w tej części Polski), fizyki cieplnej i akustyki budowli, geotechniki. Ponadto w Centrum znajdzie się dwadzieścia siedem laboratoriów z zakresu technologii informatycznej, takich jak: sieć informatyczna, teleinformatyka, informatyka i diagnostyka przemysłowa, odnawialne źródła energii, nanotechnologia i materiały dla elektroniki, technologie jonowe, budowa aparatów elektrycznych, elektrotechnologia w przemyśle rolno-spożywczym, rozproszone systemy pomiarowe. Umieszczone zostaną tam również laboratoria z zakresu automatyki przemysłowej i napędów, nowoczesnych technologii wytwarzania (techniki wiórowe i bezwiórowe), badań materiałów konstrukcyjnych (z uwzględnieniem biomateriałów, materiałów kompozytowych, powłokowych, polimerowych), badań pojazdów samochodowych i ich jednostek napędowych, ze szczególnym uwzględnieniem paliw alternatywnych, a także laboratoria niezawodności maszyn i urządzeń. Uzupełnieniem laboratoriów będzie pracownia badań patentowych i informacja naukowo-techniczna służąca wprowadzaniu nowoczesnych rozwiązań do procesu dydaktycznego jak i przygotowaniu studentów do aktywnego wykorzystywania wiedzy w przyszłej pracy.

Planowane rezultaty
Bezpośrednim rezultatem powstałym w wyniku realizacji Projektu będzie wybudowanie obiektu infrastruktury szkół wyższych, dostosowanego również do potrzeb osób niepełnosprawnych, oraz powstanie 32 specjalistycznych laboratoriów. Nowoczesny obiekt umożliwi rozwój naukowy pracowników dydaktycznych, jak również doskonalenie umiejętności praktycznych studentów, ułatwiając im w ten sposób podjęcie pracy po studiach. Powinno to podnieść atrakcyjność kierunków studiów oferowanych przez Uczelnię i zachęcić młodych ludzi do studiowania w Politechnice Lubelskiej.